Allmänna använder- och företagsvillkor för Mentra by SATS – rabattavtal för anställda

Generella villkor for Mentra - Företag - Rflex kjöp och prenumerera

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MENTRA BY SATS

Senast uppdaterade den 28 oktober 2021

DEL A: ALLMÄNT

Mentra by SATS (”Mentra”) är en digital träningstjänst/en produkt som erbjuds av SATS Sports Club Sweden AB (”SATS”).

Dessa villkor gäller för köp av den interaktiva skärmen Rflex (”Produkten”) och medlemskapet i Mentra, och kommer tillämpas så långt vid köp av Produkten tillsammans med träningsredskap m.m. («product bundles»). Villkoren kommer att tillämpas mellan bolaget (”Bolaget”) som är namngivet i avtalet om köp och/eller medlemsskap (”Avtalet”) och Mentra. Desse villkor är en integreraddel av Avtalet. För kunder som endast ingår avtal om medlemskap gäller inte köpvillkoren (Del B) nedan, med undantag för punkt 4.

Därtill kommer Bolagetäven att vara bunden av särskilda villkor som vid varje given tidpunkt kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden, och som presenteras för Medlemmen innan denne beställer sådana andra tjänster och erbjudanden, till exempel på mentra.co (”Hemsidan”). Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är endast bindande i den utsträckning Avtalet särskilt hänvisar till dessa.

DEL B: KÖPVILLKOR

1. Beställning och priser

1.1 Produkten blir Medlemmens egendom från den tidpunkten utrustningen levererats, i enlighet med vad som avtalats, och köpesumman är betald. Medlemmen får en begränsad dispositionsrätt till programvaran och dokumentationen som ingår i leveransen. Dispositionsrätten omfattar de rättigheter som är nödvändiga för att Medlemmen ska kunna använda utrustningen i enlighet med vad som avtalats.

1.2 För att kunna utnyttja Produkten fullt ut, krävs ett medlemskap i Mentra i förhållande till villkoren i Del C nedan. Medlemskap kan ingås separat, eller i samband med köp av Produkten.

1.3 Medlemmen är bunden av sin beställning av Produkten i enlighet med Avtalet.

1.4 Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Mentra gör sitt bästa för att säkerställa att Hemsidan visar korrekt och aktuell information vid var tid, men reserverar sig för att det kan förekomma fel. Om Bolaget borde ha förstått att prisinformationen eller annan information var felaktig, är beställningen inte bindande för Mentra.

2. Betalning

2.1 Bolaget ska betala köpesumman som anges i Avtalet.

2.2 Köpesumman faktureras Bolaget i förskott med trettio (30) dagars betalningsfrist. Mentra har återtaganderätt avseende levererade Produkter fram till dess full betalning skett.

2.3 Köpeskillingen förfaller till betalning vid avtalad tidpunkt-. Bolaget ansvarar för att tillse att betalning sker senast vid förfallodatumet och det åligger Bolaget att kontakta Mentra om betalningsunderlag inte mottagits.

2.4 Vid sen betalning har Mentra rätt till ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och/eller annan gällande lagstiftning.

2.5 Om Boalget inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning.

3. Leverans

3.1 Produkten levereras endast till adresser i Norge och Sverige.

3.2 Såvida inte en fast tidpunkt har avtalats för leveransen ska den angivna leveranstidpunkten ses som vägledande. Mentra kommer att sträva efter att leverera så snabbt som möjligt efter det att beställningen har mottagits, men hur lång tid leveransen tar är beroende av lagersaldot vid köptillfället. Mentra informerar Bolaget om när leverans kommer att ske så snart detta blir klart.

3.3 Bolaget är skyldig att hjälpa till vid mottagandet av leveransen och att bekräfta att denna har mottagits med en kvittens.

3.4 Köparen tar över risken för leveransen vid leverans och bär från och med samma tidpunkt risken för om leveransen skulle förstöras eller skadas.

4. Installation, användning och underhåll

4.1 Bolaget väljer, efter närmare avtal med Mentra, om Bolaget vill installera produkten på egen hand i enlighet med de monteringsanvisningar som medförler leveransen eller om Mentra, eller en av Mentra utsedd tredje part, ska svara för installationen mot ersättning.

4.2 Produkter som köps av Bolaget kan placeras utifrån eget val, antingen i Bolagets kontorslokaler eller i dess besökslokaler, beroende på vad som överenskommits med Mentra i det enskilda fallet. Den enskilde medarbetaren, eller annan användare av Produkten, får tillgång till Mentras tjänster genom det abonnemang som Bolaget tecknar.

4.3 Bolaget är skyldig att läsa igenom och följa de vid varje given tidpunkt gällande instruktioner för installation, användning och underhåll av Produkten. Dessa levereras med Produkten och finns på Hemsidan. Bolaget är medveten om att om Produkten inte behandlas i enlighet ned sådan information kan det leda till personskador och/eller ha negativ inverkan på Produktens funktionalitet och livslängd. I sådana fall har Mentra inget ansvar. Mentra har inte heller något ansvar för skada vållad av Produkten på fast eller lös egendom eller för följdskador av sådan skada, efter det att Produkten kommit i Bolagets besittning.

4.4 Bolaget ansvarar för att dess anställda och andra användare av Produkten är förtrogna med relevanta villkor för korrekt och normalt bruk, i enlighet med vad som framgår av punkten 4.3 och övriga bestämmelser i dessa villkor. Dessa omfattar bland annat, men är inte begränsade till, punkt 11 om kamera och sociala funktioner, punkt 14 om immateriella rättigheter och punkt 16.2 om ansvarsbegränsning för Mentra.

5. Ångerrätt, provperiod och retur

5.1 Bolag som inte tidigare har köpt Produkten erhåller en prövotid om 30 dagar. Om Bolaget inte är nöjd med Produkten kan abonnemanget sägas upp och Produkten returneras till Mentra inom 20 dagar från avtalets ingående. Detta gäller under förutsättning att produkten inte skadats och att den återsänds i originalförpackningen.

5.2 Vid retur ska Produkten hämtas hos Bolaget av Mentra eller en av Mentra utsedd budtjänst efter närmare avtal med Mentra.

6. Reklamation

6.1 Bolaget ska omedelbart efter att leveransen har mottagits kontrollera att Produkten överensstämmer med vad som står i Avtalet. Om Bolaget vill rapportera en defekt, ska Mentras kundtjänst meddelas inom skälig tid och senast inom 30 dagar efter mottagande. Bolaget får inte själv vidta åtgärder för att åtgärda defekten.

6.2 Vid mottagen underrättelse om möjlig defekt på Produkten, har Mentra rätt att vidta undersökningar och baserat på dessa fritt välja om reparation eller omleverans ska ske, eller om köpesumman ska återbetalas. Reparation och omleverans ska ske utan onödigt uppskov och utan kostnad för Bolaget (se dock punkt 6.3).

6.3 Om det visar sig att Produkten inte har någon defekt, måste Medlemmen själv stå för kostnaderna för SATS undersökning och reparation.

7. Övriga villkor

7.1 Punkt 14 – 18 i abonnemangsvillkoren gäller för köp av Produkten. Punkt 12 om integritet gäller så långt det passar köpsituationen.

DEL C: MEDLEMSVILLKOR

8. Medlemskap i Mentra

8.1 Punkt 14 – 18 i abonnemangsvillkoren gäller för köp av Produkten. Punkt 12 om integritet gäller så långt det passar köpsituationen.

8.2 Medlemskapet gäller från och med startdatumet som anges i Avtalet.

8.3 Medlemskapet i Mentra har en bindningstid på tolv (12) månader och övergår därefter till ett löpande avtal utan bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram till dess att medlemskapet avslutas i enlighet med kapitel 13 eller 14.

8.4 Medlemskapet ger Bolaget rätt att använda sig av Mentras träningserbjudande i enlighet med Avtalet och gällande villkor.

8.5 Bolag som innehar ett medlemskap som Mentra inte längre erbjuder, kommer vid ändring av medlemskapet att överföras till Mentras vid var tid gällande medlemsstruktur.

8.6 Det går inte alltid att garantera att det finns tillräckligt med platser vid Mentras träningsaktiviteter osv. där antal deltagare eller tillgången är begränsad.

8.7 Mentra kommer så långt det är möjligt att anpassa sitt erbjudande efter medlemmarnas önskemål och beteende. Tjänsten kan ibland ligga nere eller ha ett begränsat erbjudande till exempel i samband med tekniska problem, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 18.1).

9. Betalning av medlemskap

9.1 Bolaget ska månadsvis betala medlemsavgift samt eventuella tillkommande avgifter i enlighet med vid var tid gällande priser.

9.2 Den månadsvisa medlemsavgiften faktureras Bolaget i förskott med trettio (30) dagars betalningsfrist. Under bindningstiden på tolv (12) månader i enlighet med punkt 8.2 kan parterna avtala om årlig eller kvartalsvis fakturering, som efter bindningstidens utgång övergår till månadsfakturering. Bolaget ansvarar för att medlemsavgiften betalas vid förfallodagen och ska kontakta Mentra om inget betalningsunderlag har tagits emot. Bolaget är även skyldigt att meddela Mentra så snart det är möjligt vid ändring av fakturaadress.

9.3 Bolaget kan använda sig av de betalningsmetoder som vid var tid erbjuds av Mentra, inklusive faktura. Om Bolaget inte önskar att använda en digital betaltjänst kommer en pappersfaktura att utställas med tillhörande fakturaavgift.

9.4 Om Bolaget inte betalar innan förfallodatumet har passerats, oberoende av vald betalningsmetod, utfärdas ett meddelande om inkasso med nytt förfallodatum. Vid försenad betalning kan Mentra begära ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och annan tillämplig lagstiftning.

9.5 Om Bolaget inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning.

9.6 Mentra kan ändra medlemsavgiften först efter utgången av de första tolv (12) månaderna av medlemskapet. Prisändringar är begränsat till en (1) gång per år, såvida inte Bolaget själv vill göra ändringar i sitt medlemskap. I de fall där Bolaget har en särskild rabatt hos Mentra och denna upphör vid en tidpunkt då Bolaget fortfarande är bundet av ett avtal, har Mentra rätt att justera upp den månadsvisa medlemsavgiften till listpriset.

10. Uppdateringar av programvara

10.1 Produktens programvara kommer automatiskt att söka efter relevanta systemuppdateringar. Installering av sådana uppdateringar kräver som regel att Bolaget godkänner dem. Godkännande krävs inte när uppdateringen är nödvändig för fortsatt leverans av tjänsten, för centrala funktioner eller av säkerhetsskäl. Bolaget samtycker till att uppdateringar av ovannämnda typ görs automatiskt.

11. Kamera, mikrofon och sociala funktioner

11.1 Sociala funktioner är aktiverat som standard, om inte Bolaget specifikt har ställt in Produkten så att den fortsätter utan sociala funktioner. Detta innebär att Bolagets namn och profilbild är synlig för andra användare av Mentra-användare, så att det kan skicka följarförfrågningar osv. Sociala funktioner kan stängas av och/eller vilken information som ska delas med andra kan justeras under inställningar för tjänsten.

11.2 För att optimera användandet av Mentra måste Produktens inbyggda kamera och mikrofon vara aktiverad. Som standard måste användaren av Produkten själv välja att använda kameran och mikrofonen vid varje träningspass. Användaren kommer att få en begäran om detta inför varje träningspass, med information om vilka som eventuellt kan se och/eller hör användaren.

11.3 För enskilda funktioner kommer kameran att vara aktiverad som standard. Detta gäller endast funktioner där användaren är den enda som ser sig själv (t.ex. ”vinnarfoto” efter avslutat träningspass). Användaren kan justera när kameran är aktiverad och vem som kan se användaren under inställningar för tjänsten.

11.4 Eftersom bilder som blir tagna av användare av Produkten blir lagrade i den digitala historiken och tillgängliga för andra användare/medlemmar av Mentra, måste användaren själv försäkra sig om de aktuella bildinställningarna innan Produkten används. Mentra kommer att leverera externt upplysningsmaterial tillsammans med Produkten som uppmärksammar användarna om detta, vilket Bolaget är skyldigt att uppsatt vid Produkten medan den är tillgänglig för användning. Användare som ändå får bilder på sig själva lagrade mot sin vilja kan kontakta Mentra på service@mentra.co med hänvisning till Bolagets avtal och begära att bilderna raderas.

12. Personuppgifter och marknadsföring

12.1 Mentra kommer att behandla personuppgifter som erhållits under avtalsförhållandet i enlighet med vår dataskyddspolicy. Mer information finns i Mentras dataskyddspolicy, som finns tillgänglig här.

12.2 Bolaget accepterar att Mentra, så länge medlemskapet varar, och upp till sex (6) månader efter det att medlemskapet upphört, kan skicka marknadsföringsmaterial till Bolaget i enlighet med gällande lagstiftning, enligt beskrivningen i dataskyddspolicyn. Bolaget kan hantera vilken typ av marknadsföring som mottas under inställningar för tjänsten.

13. Uppsägning och ändring av Avtalet

13.1 Medlemskapet har tolv (12) månaders bindningstid och kan därefter avslutas när Bolaget önskar. Uppsägning sker genom att Bolaget kontaktar Mentra, skriftligen eller per e-post, och träder i kraft en månad efter utgången av den månad uppsägningen kom Mentra till handa.

13.2 Mentra har rätt att vidta ändringar av medlemsavgifter, övriga avgifter och villkoren.

13.3 Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller Mentra sig rätten att göra en årlig prisjustering av gällande avtal efter närmare överenskommelse.

13.4 Mentra förbehåller sig rätten att överlåta Avtalet till annat företag, samt att överlåta eventuella automatiska betalningstjänster/autogireringar som kan ha ingåtts i samband med medlemskapet. Vid sådana ändringar kommer Mentra att ge minst en (1) månads varsel per e-post. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att meddelandet skickats, räknat från första månadsskiftet därefter.

13.5 Vid betydande ändringar som påverkar Bolaget negativt, har Bolaget rätten att säga upp Avtalet, med verkan från det att ändringen/ändringarna träder i kraft. I sådana fall ska Bolaget få en skriftlig bekräftelse från Mentra om att medlemskapet har sagts upp via e-post eller brev.

13.6 Vid ändringar av villkoren som inte omfattas av punkt 13.3, 13.4 eller 13.5, förbehåller sig Mentra rätten att vidta utan föregående meddelande därom.

14. Avtalsbrott

14.1 Mentra har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Bolaget väsentligen bryter mot Avtalet. Som väsentligt avtalsbrott betraktas bland annat:

(a) Utebliven betalning av månadsavgiften för medlemskapet och andra avgifter, som inte korrigeras efter första betalningspåminnelsen.

(b) Brott mot Bolagets förpliktelser enligt Avtalet som inte är ringa, inklusive att Bolaget hörsammar en skriftlig eller muntlig varning från Mentra.

14.2 Hävning av Avtalet kan göras gällande antingen samlat, eller separat för respektive köp av Produkten och företagsavtalet.

14.3 Utöver rätten att häva Avtalet, förbehåller sig Mentra rätten att göra gällande allmänna påföljder för avtalsbrott, inklusive skadeståndskrav och krav på dröjsmålsränta.

15. Sekretess

15.1 Information som parterna får kännedom om i samband med genomförandet av avtalsförhållandet, inklusive innehållet i Avtalet, ska behandlas konfidentiellt, och ska inte göras tillgänglig för utomstående utan motpartens samtycke till detta. Sekretessförbindelsen hindrar inte att informationen används om den är allmänt tillgänglig på annat håll. Sekretessförbindelsen gäller även efter det att Avtalet har sagts upp.

16. Immateriella rättigheter

16.1 Avtalet innebär ingen överlåtelse av immateriella rättigheter. Mentra blir ägare av alla immateriella rättigheter som utvecklas i samband med Avtalet, inklusive kundanpassningar i mjukvaran, såvida inte annat har avtalats skriftligen.

16.2 Bolaget får inte ändra eller dekompilera Produkten utan Mentras skriftliga samtycke.

17. Överlåtelse

17.1 Ingenting i Avtalet ska tolkas som ett hinder för eller ett krav på samtycke från Bolaget om en tredje part förvärvar alla eller en majoritetspost av aktierna i Mentra eller förvärvar hela eller delar av tjänsten Mentra från Mentra. Detta Avtal kommer att fortsätta löpa och vara bindande för tredje part som förvärvar sådana aktier eller hela eller delar av tjänsten.

18. Ansvarsbegränsning, lagval och jurisdiktion

18.1 Mentra ansvarar inte för om fullgörandet av Avtalet helt eller delvis hindras eller väsentligen försvåras av förhållanden som är utom Mentras kontroll eller som Mentra inte kunde förutse eller övervinna konsekvenserna av (Force majeure).

18.2 Bolagets anställda och andra personer som nyttjar medlemskapet tränar alltid på egen risk. Mentra ansvarar inte för personskador som någon ådrar sig i samband med utövande av aktivitet genom Bolagets medlemskap hos Mentra. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/rådgivning i Mentras regi.

18.3 Avtalet regleras av norsk lag.

18.4 Partnerna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas, kan var och en av parterna ta tvisten till domstol.

18.5 Vid avvikelse mellan den engelska, svenska och norska versionen av Avtalet ska den sistnämnda ha företräde.

SATS Sports Club Sweden AB

Org.nr 556563-2527

Generella vilkor for Mentra - Företag - Rflex hyra och prenumerera

ALLMÄNNA VILLKOR VID PRODUKTUTHYRNING FÖR MENTRA BY SATS

Senast uppdaterade den 22 februari 2022.

DEL A: ALLMÄNT

Mentra by SATS är en digital träningstjänst/en produkt som erbjuds av SATS Sports Club Sweden AB. SATS Sweden AB, som hyr ut och erbjuder tjänster i enlighet med Avtalet, kallas fortsättningsvis för «Mentra».

Dessa villkor gäller Mentras uthyrning till bolag av den interaktiva skärmen Rflex (”Produkten”) och anslutna medlemskap i Mentra och kommer annars att tillämpas i den mån de är relevanta vid uthyrning av Produkten tillsammans med träningsutrustning m.m. («product bundles»). Villkoren kommer att tillämpas mellan bolaget (hädanefter kallat «Bolaget») som är namngivet i avtalet om uthyrning och/eller medlemskap (”Avtalet”) och Mentra. Dessa villkor är en integrerad del av Avtalet.

Därtill kommer Bolaget även att vara bundet av särskilda villkor som vid varje given tidpunkt kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden och som presenteras för Medlemmen innan denne beställer sådana övriga tjänster och erbjudanden, exempelvis på mentra.co (”Hemsidan”). Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är endast bindande i den utsträckning Avtalet särskilt hänvisar till sådana.

DEL B: UTHYRNINGSVILLKOR

1. Beställning och priser

1.1 Bolaget hyr så många exemplar av Produkten som framgår av sida 1 och har allmän dispositionsrätt över de hyrda produkterna under hyresperioden. Bolaget får samtidigt en begränsad dispositionsrätt till programvaran och dokumentationen som ingår i leveransen. Dispositionsrätten omfattar de rättigheter som är nödvändiga för att Medlemmen skall kunna använda utrustning i enlighet med vad som avtalats.

1.2 För att kunna utnyttja Produkten fullt ut, krävs det ett medlemskap i Mentra i förhållande till villkoren i Del C, nedan. Det är en förutsättning för ingåendet av detta Avtal om hyrning av Produkten, att det avtalas bindningstid för Mentra-abonnemang under 12 månader (se Del C, punkt 8.2, nedan).

1.3 Hyresperioden för Produkten (eventuellt Produkterna) anges på sida 1 och är oåterkallelig under den angivna perioden. Efter utgång av den fastställda hyresperioden kan det avtalas att Avtalet skall löpa vidare fram tills det sägs upp eller att Bolaget skall köpa ut Produkten, i enlighet med punkt 5, nedan.

1.4 Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Mentra gör sitt bästa för att säkerställa att Hemsidan visar korrekt och aktuell information vid var tid, men reserverar sig för att det kan förekomma fel. Om Bolaget borde ha förstått att prisinformationen eller annan information var felaktig, är beställningen inte bindande för Mentra.

2. Betalning

2.1 Bolaget skall betala hyresbeloppet som anges i Avtalet.

2.2 Hyresbeloppet för produkten faktureras Bolaget förskottsvis och betalning skall ske enligt faktura med 30 kalenderdagars betalningsfrist.

2.3 Hyresbeloppet förfaller till betalning vid avtalad tidpunkt. Bolaget ansvarar att tillse att betalning sker senast vid förfallodatum och det åligger Bolaget att kontakta Mentra om betalningsunderlag inte mottagits.

2.4 Vid sen betalning har Mentra rätt till ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och/eller annan gällande lagstiftning.

2.5 Om Bolaget inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning.

3. Leverans

3.1 Produkten levereras endast till adresser i Norge och Sverige.

3.2 Såvida inte en fast tidpunkt har avtalats för leveransen, ska den angivna leveranstidpunkten ses som vägledande. Mentra kommer att sträva efter att leverera så snabbt som möjligt efter det att beställningen har mottagits, men hur lång tid leveransen tar är beroende av lagersaldot vid avtalsingående. Mentra informerar Bolaget om när leverans kommer att ske så snart detta blir klart.

3.3 Bolaget är skyldigt att hjälpa till vid nödvändigt mottagande av leveransen och att bekräfta att denna har mottagits med en kvittens.

3.4 Bolaget övertar riskåtagandet för leveransen i samband med leverans och har från och med samma tidpunkt även ett riskåtagande om leveransen skulle förstöras eller skadas. Produkten anses vara i Bolagets förvar från och med leveranstidpunkten och fram tills det att Produkten eventuellt returneras efter hyresperiodens utgång, i enlighet med punkt 5.

4. Installation, användning och underhåll

4.1 Bolaget väljer, efter närmare avtal med Mentra, huruvida Bolaget vill installera Produkten på egen hand, i enlighet med de monteringsanvisningar som medföljer leveransen, eller om en av Mentra utsedd tredje part skall ombesörja installationsarbetet mot ersättning.

4.2 Produkter som hyrs av Bolaget kan placeras ut efter eget val, antingen i Bolagets kontorslokaler eller i dess besökslokaler, beroende på närmare avtalade villkor med Mentra i det enskilda fallet. Den enskilde medarbetaren, eller annan användare av Produkten, får åtkomst till Mentras tjänster genom det abonnemang som Bolaget tecknar.

4.3 Bolaget är skyldigt att förvara Produkten på ett omsorgsfullt sätt under hyresperioden inklusive att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda produkten mot stöld och förstörelse. Bolaget skall vidare säkerställa att Produkten omfattas av Bolagets befintliga försäkringssystem och teckna ny försäkring om detta inte kan bekräftas.

4.4 Bolaget skall inte transportera Produkten från den avtalade leveransadressen/till andra adresser än den avtalade leveransadressen, utan Mentras skriftliga godkännande. Sådant godkännande kan vägras på fri basis.

4.5 Bolaget har inte rätt att utföra andrahandsuthyrning, pantsättning eller på annat sätt ge tredje parter dispositionsrätt till Produkten, utan Mentras skriftliga godkännande. Sådant godkännande kan vägras på fri basis.

4.6 Bolaget är skyldigt att läsa igenom och följa de vid varje given tidpunkt gällande instruktioner för installation, användning och underhåll av Produkten. Dessa levereras tillsammans med Produkten och finns tillgängliga på Hemsidan. Bolaget är införstått med att i det fall Produkten inte behandlas och hanteras i enlighet med sådan information, så kan det leda till personskador och/eller ha en negativ inverkan på Produktens funktionalitet och livslängd, som Bolaget är ansvarig för, och vid behov måste kompensera Mentra för, i enlighet med punkt 5. Mentra har inte heller något ansvarsåtagande gällande skada orsakad av Produkten på fast egendom eller lös egendom eller följdskador av sådan skada, om skadan inträffar under det att Produkten är i Bolagets besittning och Bolaget skall hålla Mentra skadeslös gällande eventuella krav från tredje parter i den förbindelsen.

4.7 Bolaget är skyldigt att underrätta Mentra om eventuella skador och dylikt på Produkten inom 48 timmar efter det att skadan har uppstått. Reparation av Produkten skall utföras i regi av Mentra, mot kompensation från Bolaget i enlighet med de vid varje given tidpunkt gällande reparationspriser. Bolaget har inte rätt att utföra reparationer på Produkten i egen regi och är ansvarig gentemot Mentra för all skada som drabbar Produkten till följd av sådant icke-godkänt reparationsarbete.

4.8 Bolaget ansvarar för att dess medarbetare och andra användare av Produkten har god kunskap om relevanta villkor för korrekt och normalt bruk, i enlighet med vad som framgår i punkt 4.3 och övriga bestämmelser i dessa villkor. Detta omfattar bland annat, men är inte begränsat till punkt 11 om kamera och sociala funktioner, punkt 14 om immateriella rättigheter och punkt 16.2 om ansvarsbegränsning för Mentra.

5. Hyresperiod och retur efter hyresperiodens utgång

5.1 Vid hyresperiodens utgång såsom avtalats, hämtas produkten hos Bolaget av Mentra eller via en av Mentra utsedd budtjänst enligt närmare avtal med Bolaget, mot betalning från Bolaget, såsom anges på sida 1. Det står Bolaget fritt att be om övergång till ett löpande uthyrningsförhållande eller att köpa produkten till ett rabatterat pris som erbjuds av Mentra vid förfrågan. Bolaget är i sådana fall skyldigt att meddela om detta inom 14 dagar innan hyresperiodens utgång, genom att kontakta service@mentra.co.

5.2 Vid förlängning av hyresperioden, kan uthyrningen upphöra genom att Bolaget ger meddelande om uppsägning, antingen skriftligen eller via e-post, vilken träder i kraft en månad efter utgång av den månad som uppsägningen mottagits av Mentra. Mentra kommer att sträva efter hämtning av Produkten så snart som möjligt från mottagande av uppsägning, men med förbehåll om kapacitet. Mentra informerar Bolaget om när hämtning kommer att ske när detta blir klart.

5.3 Bolaget är vid retur skyldigt att medverka till nödvändig hämtning av Produkten samt att kvittera för hämtning.

5.4 Vid återleverans skall Produkten vara komplett inklusive utlevererad tilläggsutrustning och instruktionsmaterial samt vara fullt driftklar, rengjord, fri från skador såsom vid utleverans, med undantag för försämring av prestanda förorsakad av normal användning och åldrande.

5.5 Kostnader för nödvändig rengöring och dylikt av Produkten samt nödvändiga reparationer förorsakade av försämring av prestanda/skador på Produkten under hyresperioden skall betalas av Bolaget och hyresperioden kommer i sådana fall att förlängas fram tills det att Produkten är färdigreparerad. Mentra är berättigad att efterfakturera Bolaget för uppkomna kostnader i den förbindelsen.

5.6 Om det vid retur av Produkten visar sig att det har tillkommit försämring av prestanda/skador som inte kan repareras på ett fördelaktigt sätt och att Produkten måste kasseras, skall Bolaget kompensera Mentra med ett belopp som motsvarar gällande listpris vid försäljning av ny Produkt till företagsmarknaden, med avdrag för hyresbeloppet som Bolaget har betalat till Mentra genom hyresperioden. Bestämmelserna i punkt 5.5 ovan gäller annars motsvarande för denna situation.

6. Reklamation

6.1 Bolaget ska omedelbart efter att leveransen har mottagits kontrollera att Produkten överensstämmer med vad som står i Avtalet. Om Bolaget vill rapportera en defekt, skall Mentras kundtjänst meddelas inom skälig tid och senast inom 30 dagar efter mottagande, såvida det inte rör sig om en dold defekt/ett dolt produktfel. Bolaget får inte själv vidta åtgärder för att åtgärda defekten.

6.2 Vid mottagen underrättelse om möjligt defekt hos Produkten, har Mentra rätt att vidta undersökningar och baserat på dessa fritt välja om reparation eller omleverans av Produkten ska ske, eller om det skall göras återbetalning av betalt hyresbelopp mot att Produkten returneras. Reparation och omleverans skall i ett sådant fall ske utan ogrundat dröjsmål och utan kostnad för Bolaget samt att hyresavgift inte skall erläggas under reparationsperioden (se dock punkt 6.3).

6.3 Om det visar sig att Produkten inte har någon defekt, måste Medlemmen själv stå för kostnaderna gällande Mentras undersökningar och reparation.

7. Övriga villkor

7.1 Punkt 14–18 i abonnemangsvillkoren gäller vid hyrning av produkten. Punkt 12 om integritetsskydd gäller i den mån den är ändamålsenlig för avtalssituationen.

DEL C: MEDLEMSVILLKOR

8. Medlemskap i Mentra

8.1 Medlemskapet gäller från och med startdatumet som anges i Avtalet.

8.2 Medlemskap i Mentra har en bindningstid på tolv (12) månader och kommer därefter att övergå till ett löpande avtal utan bindningstid. Medlemskapet löper därefter fram tills det att medlemskapet avslutas i enlighet med kapitel 13 eller 14.

8.3 Medlemskapet ger Bolaget rätt att använda sig av Mentras träningserbjudande i enlighet med Avtalet och gällande villkor.

8.4 Bolaget som innehar ett medlemskap som Mentra inte längre erbjuder, kommer vid ändring av medlemskapet att överföras till Mentras vid var tid gällande medlemsstruktur.

8.5 Mentra kan inte alltid garantera att det finns tillgänglig plats vid Mentras träningsaktiviteter m.m. där deltagarantal eller tillgång är begränsat/begränsad.

8.6 Mentra kommer i möjligaste mån att anpassa sitt erbjudande efter medlemmarnas önskemål och aktivitetsmönster. Tjänsten kan ibland ligga nere eller ha ett begränsat erbjudande till exempel i samband med tekniska problem, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 18.1).

9. Betalning av medlemskap

9.1 Bolaget skall månadsvis betala medlemsavgift och eventuella tillkommande avgifter i enlighet med de vid var tid gällande priser.

9.2 Den månatliga medlemsavgiften faktureras Bolaget förskottsvis med trettio (30) dagars betalningsfrist. Under bindningstiden på tolv (12) månader i enlighet med punkt 8.2, kan parterna kommer överens om årlig eller kvartalsvis fakturering, som i det enskilda fallet kan övergå till månatlig fakturering efter bindningstidens utgång. Bolaget ansvarar för att medlemsavgiften betalas vid förfallodagen och ska kontakta Mentra om inget betalningsunderlag har tagits emot. Bolaget är även skyldigt att omgående meddela Mentra vid ändring av fakturaadress.

9.3 Bolaget kan använda de betalningsmetoder som vid var tid erbjuds av Mentra, inklusive faktura. Om Bolaget inte vill använda en digital betalningstjänst, kommer en pappersfaktura med tillhörande fakturaavgift att utställas.

9.4 Om Bolaget inte betalar innan förfallodatum, oberoende av vald betalningsmetod, så upprättas ett inkassomeddelande med nytt förfallodatum. Vid sen betalning har Mentra rätt till ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och/eller annan gällande lagstiftning.

9.5 Om Bolaget inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning.

9.6 Mentra kan ändra medlemsavgiften först efter utgång av de första 12 månaderna. Prisändringar är begränsade till en (1) gång per år, såvida inte Bolaget självt vill utföra ändringar i befintligt medlemskap. I de fall där Bolaget har en särskild rabatt hos Mentra och denna upphör vid en tidpunkt då Bolaget fortfarande är bundet av ett avtal, har Mentra rätt att justera upp den månadsvisa medlemsavgiften till listpriset.

10. Uppdateringar av programvara

10.1 Produktens programvara kommer automatiskt att söka efter relevanta systemuppdateringar. Installering av sådana uppdateringar kräver som regel att Bolaget godkänner dem. Godkännande krävs inte när uppdateringen är nödvändig för fortsatt leverans av tjänsten, för centrala funktioner eller av säkerhetsskäl. Bolaget samtycker till att uppdateringar av ovannämnda typ görs automatiskt.

11. Kamera, mikrofon och sociala funktioner

11.1 Sociala funktioner är aktiverat som standard, om inte Bolaget specifikt har ställt in Produkten (eventuellt mobilapplikationen) så att den fortsätter utan sociala funktioner. Detta innebär att Bolagets namn och profilbild är synlig för andra användare av Mentra-användare, så att det kan skicka följarförfrågningar osv. Sociala funktioner kan stängas av och/eller vilken information som ska delas med andra kan justeras under inställningar för tjänsten.

11.2 För att optimera användningen av Mentra, måste Produktens (eventuellt mobilapplikationens) integrerade kamera och mikrofon vara aktiverade. Som standard måste användaren av Produkten (eventuellt mobilapplikationen) själv välja att använda kameran och mikrofonen vid varje träningspass. Användaren kommer att få en begäran om detta inför varje träningspass, med information om vilka som eventuellt kan se och/eller hör användaren.

11.3 För enskilda funktioner kommer kameran att vara aktiverad som standard. Detta gäller endast funktioner där användaren är den enda som ser sig själv (exempelvis ”vinnarfoto” efter avslutat träningspass). Användaren kan justera när kameran är aktiverad och vem som kan se användaren under inställningar för tjänsten.

11.4 Ettersom bilder som tas av Produktens användare (eventuellt mobilapplikationen) kommer att lagras i den digitala historiken och blir tillgängliga för andra användare/medlemmar av Mentra, måste användaren själv försäkra sig om aktuella bildinställningar innan Produkten används. Mentra kommer att leverera externt upplysningsmaterial tillsammans med Produkten som gör användare uppmärksamma på detta och Bolaget är skyldigt att synliggöra detta upplysningsmaterial ihop med Produkten medan den är tillgänglig för användning. Användare som ändå får bilder av sig själva lagrade mot sin vilja, kan kontakta Mentra på: service@mentra.co med hänvisning till Bolagets avtal och begära att bilderna raderas.

12. Personupplysningar och marknadsföring

12.1 Mentra kommer att behandla personuppgifter som erhållits under avtalsförhållandet i enlighet med vår dataskyddspolicy. Mer information finns i Mentras dataskyddsförordning, som finns tillgänglig här.

12.2 Bolaget accepterar att Mentra, så länge medlemskapet varar, och upp till sex (6) månader efter det att medlemskapet upphört, kan skicka marknadsföringsmaterial till Bolaget i enlighet med gällande lagstiftning, enligt beskrivningen i dataskyddspolicyn. Bolaget kan hantera vilken typ av marknadsföring som mottas under inställningar för tjänsten.

13. Uppsägning och ändring av Avtalet

13.1 Medlemskapet har tolv (12) månaders bindningstid och kan därefter avslutas när Bolaget önskar. Uppsägning sker genom att Bolaget kontaktar Mentra, skriftligen eller per e-post, och träder i kraft en månad efter utgången av den månad uppsägningen kom Mentra till handa.

13.2 Mentra har rätt att vidta ändringar av medlemsavgifter, övriga avgifter och villkoren.

13.3 Vid ändring av medlemsavgifter, förbehåller sig Mentra rätten att göra en årlig prisjustering av gällande avtal enligt närmare överenskommelse.

13.4 Mentra förbehåller sig rätten att överlåta Avtalet till ett annat företag och att överlåta eventuella automatiska betalningstjänster/autogireringar som kan ha ingåtts i samband med tecknande av medlemskap. Vid sådana ändringar kommer Mentra att ge minst en (1) månads varsel via e-post. Ändringen kommer att träda i kraft en (1) månad efter att meddelandet skickades, räknat från första månadsskifte därefter.

13.5 Vid betydande ändringar som påverkar Bolaget negativt, har Bolaget rätt att säga upp Avtalet, med verkan från det att ändringen/ändringarna träder i kraft. I sådana fall ska Bolaget få en skriftlig bekräftelse från Mentra om att medlemskapet har sagts upp via e-post eller brev.

13.6 Vid ändringar av villkoren som inte omfattas av punkt 13.3, 13.4 eller 13.5, förbehåller sig Mentra rätten att vidta utan föregående meddelande därom.

14. Avtalsbrott

14.1 Mentra har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Bolaget väsentligen bryter mot Avtalet. Som väsentligt avtalsbrott betraktas bland annat:

(i) Utebliven betalning av månadsavgiften för medlemskapet och andra avgifter, som inte korrigeras efter första betalningspåminnelsen.

(ii) Brott mot Bolagets förpliktelser enligt Avtalet som inte är ringa, inklusive att Bolaget inte hörsammar en skriftlig eller muntlig varning från Mentra.

14.2 Upphävning av Avtalet kan göras gällande antingen samlat eller separat för respektive hyrning av Produkten och bolagsavtal. Vid retur av Produkten till följd av upphävning av Avtalet, har Bolaget ansvar att stå för samtliga av Mentras förutsägbara kostnader i den förbindelsen. Bolaget har dessutom ansvar att kompensera Mentra för fel och skador på Produkten, i enlighet med punkt 5.3.

14.3 Utöver rätten att häva Avtalet och kräva kompensation, förbehåller sig Mentra rätten att göra gällande allmänna åtgärdsbefogenheter vid avtalsbrott, inklusive ersättningskrav och krav på dröjsmålsräntor.

15. Sekretess

15.1 Information som parterna får kännedom om i samband med genomförandet av avtalsförhållandet, inklusive innehållet i Avtalet, ska behandlas konfidentiellt, och ska inte göras tillgänglig för utomstående utan motpartens samtycke till detta. Sekretessförbindelsen hindrar inte att informationen används om den är allmänt tillgänglig på annat håll. Sekretessförbindelsen gäller även efter det att Avtalet har sagts upp.

16. Immateriella rättigheter

16.1 Avtalet innebär ingen överlåtelse av immateriella rättigheter. Mentra blir ägare av alla immateriella rättigheter som utvecklas i samband med Avtalet, inklusive kundanpassningar i mjukvaran, såvida inte annat har avtalats skriftligen.

16.2 Bolaget får inte ändra eller dekompilera Produkten utan Mentras skriftliga samtycke.

17. Överlåtelse

17.1 Ingenting i Avtalet ska tolkas som ett hinder för eller ett krav på samtycke från Bolaget om en tredje part förvärvar alla eller en majoritetspost av aktierna i Mentra eller förvärvar hela eller delar av tjänsten Mentra från Mentra. Detta Avtal kommer att fortsätta löpa och vara bindande för tredje part som förvärvar sådana aktier eller hela eller delar av tjänsten.

18. Ansvarsbegränsning, tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

18.1 Mentra ansvarar inte för om fullgörandet av Avtalet helt eller delvis hindras eller väsentligen försvåras av förhållanden som är utom Mentras kontroll eller som Mentra inte kunde förutse eller övervinna konsekvenserna av (Force majeure). Mentras ersättningsansvar gentemot Bolaget vid avtalsbrott är begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning som betalats för de senaste 12 månaderna av hyresperioden. Sistnämnda ansvarsbegränsning gäller dock inte om det har förkommit uppsåt eller grov oaktsamhet.

18.2 Bolaget anställda och andra personer som nyttjar medlemskapet tränar alltid på eget ansvar. Mentra är inte ansvarig för personskada som någon kan ådra sig i samband med utövande av aktivitet genom Bolagets medlemskap hos Mentra. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudande och tjänster/rådgivning i Mentras regi.

18.3 Avtalet regleras av norsk lagstiftning.

18.4 Parterna skall försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas, kan var och en av parterna välja att lösa tvisten i allmän domstol.

18.5 Vid avvikelse mellan den engelska, svenska och norska versionen av Avtalet, skall den sistnämnda avtalsversionen ha företräde.

SATS Sports Club Sweden AB

Org.nr 556563-2527

Generella vilkor for Mentra - Företag - Ansatterabatt med/uten spons inkl Rflex

ALLMÄNNA ANVÄNDAR- OCH FÖRETAGSVILLKOR FÖR MENTRA BY SATS – RABATTAVTAL FÖR ANSTÄLLDA (med eller utan del-/helspons)

Senast uppdaterat den 31 mars 2022.

DEL A: ALLMÄNT

Mentra by SATS är en digital träningstjänst/produkt som erbjuds av SATS Norway AS. SATS Norway AS, som säljer och erbjuder tjänster i enlighet med Avtalet, kallas fortsättningsvis för «Mentra». Dessa villkor tillämpas mellan företaget (hädanefter kallat «Företaget»), som namnges i avtalet, och Mentra.

DEL B: VILLKOR

 • Avtalet har en löptid på 12 månader och kommer därefter att övergå till att vara ett löpande avtal med ömsesidig uppsägningstid på 1 månad. Uppsägning av avtalet räknas från första dagen i den påföljande månaden efter att uppsägningsvarsel har skickats. Kostnad för Rflex (träningsspegel) återbetalas inte, men räknas som «till odel och ägo».

 • Företagets anställda köper den interaktiva skärmen Rflex (”Produkten”) och/eller ingår medlemskap med Mentra by SATS genom att följa Företagets instruktioner om registrering, som skickas vid avtalets ingående. Köp av Produkten och den enskilde anställdes medlemskap regleras av Allmänna villkor för Mentra by SATS.

 • Företaget har ansvar att informera sina anställda om hur man kan ta del av det ingångna Avtalet samt om hur man hittar ytterligare information, bland annat installationsinstruktioner.

 • Innehållet i Mentra by SATS kan ändras fortlöpande och utan förvarning.

 • Om arbetsförhållandet för en anställd upphör och/eller Företagets ekonomiska stöd till en anställd upphör eller ändras, gäller en (1) månads ändringstid (räknat från första dagen i påföljande månad). Företaget förpliktigar sig att sända Mentra en översikt över aktiva arbetsförhållanden en gång i månaden till: service@mentra.co, i syfte att kontrollera att det enskilda medlemskapet behandlas korrekt. Vid försenat meddelande, som Företaget har ansvar att skicka, förpliktigar sig Företaget att kompensera Mentra för eventuellt differensbelopp mellan rabatterad och justerad medlemsavgift. Vid uppsägning av ekonomiskt stöd från Företaget överföras Medlemmen till privat medlemskap med en (1) månads varsel från första dagen i påföljande månad. Medlemmen kommer att meddelas om detta till den kontaktadress som finns registrerad i medlemmens kontaktinformation i Mentra-databasen. Företaget har inte möjlighet att avsluta medlemskap på uppdrag av de anställda.

 • Medlemmen är själv ansvarig för betalningen till Mentra om Företagets stöd till medlemmen upphör och/eller Företaget rapporterar att den anställdes arbetsförhållande upphör. Själva medlemskapet är i alla fall personligt, varför Bolaget i samband med att stödet av någon anledning upphör, inte har möjlighet att säga upp medlemskapet för nuvarande eller tidigare anställdas räkning. I sådana fall överföras Medlemmen till kostnadsfritt Basic-medlemskap i Mentra, och väljer själva eventuellt att uppgradera till Digital- eller Premium-medlemskap mot betalning.

 • De rabatter och förmåner som följer av detta Avtal kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 • Företaget förpliktigar sig att omgående rapportera till Mentra vid ändring av fakturaadress, med minst en (1) månads varsel räknat från första dagen i påföljande månad – efter att sådant varsel har skickats.

 • Medlemskap som ingås av de anställda räknas som personliga medlemskap och Mentra får inte lov att dela information om användningsmönster, personliga upplysningar eller liknande med Företaget. Mentra har dock möjlighet att dela aggregerad och anonymiserad användardata med Företaget, som underlag för optimering av de anställdas träningserbjudande.

 • Information som parterna får kännedom om i samband med Avtalet och genomförandet av Avtalet, inklusive innehållet i Avtalet, skall behandlas konfidentiellt och med sekretess, och får inte tillgängliggöras för utomstående utan att den andra parten har godkänt detta. Denna tystnadsplikt utgör inte ett hinder för att upplysningarna används när inget berättigat intresse anger att de skall hemlighållas, exempelvis när de finns allmänt tillgängliga på andra platser. Tystnadsplikten gäller även efter det att Avtalet upphört.

 • Eget anpassat innehåll för Företaget, såsom exklusiva träningspass, varumärkesinnehåll osv. kommer i sin helhet att debiteras Företaget.

 • Mentra förbehåller sig rätten att häva Avtalet med omedelbar verkan om det förekommer väsentligt avtalsbrott, inklusive bland annat utebliven betalning. Utöver rätten att häva Avtalet, förbehåller sig Mentra rätten att göra gällande allmänna åtgärdsbefogenheter vid avtalsbrott, inklusive ersättningskrav och krav på dröjsmålsränta.

 • Detta avtal omfattas och regleras av norsk lagstiftning. Tvistemål gällande Avtalet skall avgöras i allmänna domstolar med Oslo tingsrätt som jurisdiktion.

SATS Sports Club Sweden AB

Org.nr 556563-2527

SATS Norway AS

Org.nr 892 625 522