Vilkår, cookies og personopplysninger

Vilkår

GENERELLE VILKÅR FOR SATS ONLINE

Sist oppdatert 30.06.2023.

DEL A: GENERELT

SATS Online er en digital treningstjeneste/et produkt som tilbys av SATS Norway AS, org.nr. 892 625 522 («SATS»). SATS som selger og tjenestetilbyder i henhold til Avtalen omtales i det følgende som «SATS Online».

Disse betingelsene gjelder medlemskap i SATS Online, og kjøp av den interaktive skjermen Rflex (Rflex omtales heretter som "Produktet"). Betingelsene kommer ellers til anvendelse så langt de passer ved kjøp av Produktet sammen med treningsutstyr mv. («product bundles») og/eller bruk av SATS Onlines tjenester. Vilkårene kommer til anvendelse mellom den personen ("Medlemmet" eller "du") som er navngitt i avtalen om kjøp og/eller medlemskap ("Avtalen") og SATS Online. Disse vilkårene er en integrert del av Avtalen. For kunder som kun inngår avtale om medlemskap, gjelder ikke kjøpsbetingelsene (Del B) nedenfor, med unntak av punkt 4.

I tillegg vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud, og som presenteres for Medlemmet før bestilling av slike øvrige tjenester og tilbud, for eksempel på SATS Online.co ("Nettsiden"). Opplysninger i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon er bare bindende i den utstrekning Avtalen uttrykkelig henviser til slike.

DEL B: VILKÅR FOR KJØP

1. Bestilling og priser

1.1 Produktet blir Medlemmets eiendom fra det tidspunktet utstyret er levert som avtalt, og kjøpesummen er betalt. Medlemmet får en begrenset disposisjonsrett til programvaren og dokumentasjonen som inngår i leveransen. Disposisjonsretten omfatter de rettigheter som er nødvendig for at Kunden skal kunne utnytte leveransen som avtalt.

1.2 Ved kjøp av Produktet opprettes din personlige SATS Online-profil som benyttes for å ta i bruk Produktet. Informasjon om denne vil deles via e-post.

1.3 For å få full utnyttelse av Produktet ved bruk, må det inngås medlemskap i SATS Online i henhold til betingelsene i Del C nedenfor. Medlemskap kan inngås enten separat, eller i forbindelse med kjøp av Produktet.

1.4 Medlemmet er bundet av sin bestilling av Produktet i henhold til Avtalen.

1.5 Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkludert merverdiavgift. SATS Online gjør sitt beste for at Nettsiden viser korrekt og oppdatert informasjon til enhver tid, men tar forbehold om at feil kan forekomme. Om Medlemmet burde forstått at prisinformasjon eller annen informasjon var feil, er SATS Online ikke bundet av bestillingen.

2. Betaling

2.1 Medlemmet skal betale kjøpesummen som angitt i Avtalen.  

2.2 SATS Online har inngått samarbeid med Klarna Norge AS ("Klarna") for å tilby kjøpsfinansiering ved kjøp av Produktet for en periode på 12, 24 eller 36 måneder, mot rentekompensasjon. Ved valg av kjøpsfinansiering som betalingsmetode vil det inngås egen avtale for dette, og Medlemmet vil motta informasjon og avtaledokument fra Klarna. Klarnas generelle vilkår og personvernerklæring er tilgjengelig her og her.

2.3 Som alternativ til alminnelig kjøpsfinansiering i henhold til punkt 2.2 over, har SATS Online inngått et samarbeid med Resurs Bank AB (”Resurs Bank”) for å tilby at kjøpesummen nedbetales rentefritt over en periode på 12, 24, 36 eller 48 måneder, ved at medlemmet hver måned betaler en andel av kjøpesummen. Ved valg av rentefri nedbetaling inngås det egen avtale for dette, og medlemmet mottar informasjon fra Resurs Bank.

2.4 Kjøpesummen forfaller til avtalt tidspunkt. Medlemmet er ansvarlig for å påse at det betales til forfall og må kontakte SATS Online dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt. 

2.5 Ved forsinket betaling vil SATS Online kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

2.6 Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3. Levering

3.1 Produktet leveres kun til adresser i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

3.2 Fordi Produktet er en nyvinning, kan ikke SATS Online garantere at Produktet faktisk vil bli levert. SATS Online tar derfor forbehold om å kansellere bestillingen, mot å refundere eventuell betaling som er gjort av Medlemmet, dersom leveranseproblemer oppstår.

3.3 Med mindre det er avtalt fast leveringstidspunkt, er angitt leveringstidspunkt å oppfatte som veiledende. SATS Online vil tilstrebe levering så raskt som mulig fra mottak av ordre, men varigheten vil avhenge av lagerbeholdningen på kjøpstidspunktet. SATS Online informerer Medlemmet om når levering vil skje når dette blir klart.

3.4 Medlemmet plikter å medvirke til nødvendig mottak av leveransen, samt å kvittere for mottakelse. 

3.5 Kjøper overtar risikoen for leveransen ved levering, og bærer fra samme tidspunkt risikoen for leveransens tilfeldige undergang eller beskadigelse.

4. Installering, bruk og vedlikehold

4.1 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende instruksjoner for installering, bruk og vedlikehold av Produktet. Disse leveres sammen med Produktet og finnes på Nettsiden. Medlemmet er kjent med at dersom Produktet ikke behandles i samsvar med slik informasjon, kan det medføre personskade og/eller ha en negativ innvirkning på Produktets funksjonalitet og levetid. I slike tilfeller har ikke SATS Online noe ansvar. SATS Online har heller intet ansvar for skade voldt av Produktet på fast eiendom eller løsøre eller konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens Produktet er i Medlemmets besittelse.

5. Angrerett, prøveperiode og retur

5.1 Angrerettloven gir Medlemmet rett til å angre kjøpet ved å gi melding til SATS Online innen to (2) uker etter inngåelse av Avtalen. Medlemmet kan benytte angreskjema mottatt per e-post. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

5.2 Nye kunder som ikke tidligere har kjøpt Produktet, gis en prøveperiode på 30 dager. Hvis Medlemmet ikke er fornøyd med Produktet, kan vedkommende si opp medlemskapet og returnere Produktet innen 30 dager fra dagen det er mottatt. Dette forutsetter at eventuelt treningsutstyr og/eller annet tilleggsutstyr som kunden har kjøpt sammen med Produktet som ledd i en salgskampanje til redusert pris («product bundles») returneres samtidig. I tillegg er det en forutsetning at både Produktet og det omtalte tilleggsutstyret er skadefritt, og sendes tilbake i original-emballasje. Returretten bortfaller dersom Medlemmet ikke yter nødvendig bistand i forbindelse med retur av Produktet, med konsekvens at returen ikke lar seg gjennomføre innen 14 dager etter at oppsigelsen er meddelt SATS Online. 

5.3 Ved retur, i henhold til punkt 5.1 eller 5.2, vil Produktet hentes hos Medlemmet av SATS Online etter nærmere avtale med kundeservice.

6. Reklamasjon

6.1 Medlemmet skal straks etter mottatt levering kontrollere at Produktet er i henhold til Avtalen. Om Medlemmet ønsker å gjøre en mangel gjeldende, skal SATS Onlines kundeservice varsles innen rimelig tid. Medlemmet skal ikke selv iverksette tiltak for å utbedre en mangel.

6.2 Ved mottatt varsel om mulig mangel ved Produktet, har SATS Online rett til å foreta undersøkelser og basert på disse velge etter eget skjønn om det skal tilbys retting eller omlevering av Produktet, eller foretas tilbakebetaling av kjøpesummen. Retting og omlevering skal i tilfellet foretas uten ugrunnet opphold og uten kostnad for Medlemmet (se dog punkt 6.4). 

6.3 Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet Medlemmet benyttet ved betaling for Produktet.

6.4 Dersom det viser seg at det ikke foreligger en mangel, må Medlemmet selv bære kostnadene for SATS Onlines undersøkelser og reparasjon.

7. Øvrige vilkår

7.1 SATS Online har rett til å gjøre endringer i disse kjøpsvilkårene. Punkt 16.9 til 16.11 i medlemsvilkårene (Del C) gjelder tilsvarende for slike endringer.

7.2 I tillegg får punkt 17 til 19 i medlemsvilkårene anvendelse for kjøp av Produktet. Punkt 15 om personvern får anvendelse så langt den passer kjøpssituasjonen.

DEL C: VILKÅR FOR MEDLEMSKAP

8. Medlemskap i SATS Online

8.1 Medlemskap i SATS Online kan tegnes av myndige personer som ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i SATS Online eller SATS, eller ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i SATS Online eller SATS.

8.2 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap i SATS Online, under forutsetning av at en foresatt inngår Avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

8.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Avtalen.  

8.4 Medlemskapet i SATS Online er et løpende avtaleforhold, uavhengig av eventuell bindingstid for medlemskap i SATS for øvrig. SATS Online løper således videre etter utløpet av avtalt bindingstid og frem til dette avsluttes i henhold til punkt 16

8.5 Medlemskapet er personlig, men kan i tillegg benyttes av inntil fem andre personer i samme husstand. Utover dette kan medlemskapet ikke overdras eller benyttes av andre.  

8.6 Medlemskapet gir Medlemmet rett til å benytte seg av SATS Onlines treningstilbud i henhold til Avtalen og gjeldende vilkår.

8.7 SATS Onlines til enhver tid gjeldende abonnementstyper, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på Nettsiden.

8.8 Oppgradering av medlemskap: Dersom SATS Online tilbyr flere konsepter, tilleggstjenester og/eller abonnementstyper, kan Medlemmet når som helst oppgradere sitt medlemskap i samsvar med SATS Onlines til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

8.9 Nedgradering av medlemskap: Dersom SATS Online tilbyr flere konsepter, tilleggstjenester og/eller abonnementstyper, kan Medlemmet når som helst nedgradere sitt medlemskap i samsvar med SATS Onlines til enhver tid gjeldende tilbud. Nedgraderinger trer i kraft fra neste betalingsperiode.

8.10 Medlemmer som innehar et medlemskap som SATS Online ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap bli overført til SATS Onlines til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

8.11 Det vil ikke alltid kunne garanteres tilgjengelig plass på SATS Onlines treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

8.12 SATS Online vil så langt det lar seg gjøre tilpasse sitt tilbud i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Tjenesten vil til tider kunne være nede eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis tekniske problemer, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 19.1).

8.13 SATS Online forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tjenesten, herunder endringer i innholdet. Endringer som ikke er nødvendige for å levere SATS Online eller oppfylle loven finner du i endringsloggen på Min Side.

8.14 Dersom endringer påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, vil SATS Online sende deg et varsel på e-post/SMS. Hvis det ikke er mulig å beholde SATS Online uendret, har du i slike tilfeller rett til å si opp avtalen om SATS Online. Krav om heving må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at du fikk melding om endringene, eller innen 30 dager etter at endringen ble foretatt.

9. Rabattordninger

9.1 SATS-medlem: Medlemmer som også har et aktivt medlemskap i SATS tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap i SATS Online. Dersom Medlemmets medlemskap i SATS opphører eller inntrer/er i en fryseperiode, vil den månedlige medlemsavgiften oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang for SATS Online-medlemskapet. 

9.2  Bedrift (ordinær bedriftsavtale): Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom SATS Online og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle SATS Online dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. SATS Online har dessuten rett til å kontrollere om Medlemmet fortsatt er ansatt i bedriften ved å dele Medlemmets e-postadresse med bedriften. Dersom bedriften informerer SATS Online om at Medlemmet ikke lenger er ansatt i bedriften, kan SATS Online trekke rabatten tilbake med virkning fra neste betalingsperiode. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er til stede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

9.3 Bedrift (subsidiær bedriftsavtale): Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom SATS Online og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. SATS Online har dessuten rett til å kontrollere om Medlemmet fortsatt er ansatt i bedriften ved å dele Medlemmets e-postadresse med bedriften. Dersom bedriften informerer SATS Online om at Medlemmet ikke lenger er ansatt i bedriften, kan SATS Online trekke rabatten tilbake med virkning fra neste betalingsperiode. Bedriften plikter uansett å varsle SATS Online dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter SATS Online senest innen én (1) måned å informere Medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er til stede, hvoretter Medlemmet vil bli ny fakturamottaker for månedlig medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

10. Betaling av medlemskap

10.1 Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til de til de til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Avtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

10.2 Medlemsavgiften forskuddsbetales for avtalt periode. Medlemmet kan velge å betale medlemsavgiften årlig, halvårlig eller hver måned. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte SATS Online dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.  

10.3 Medlemmet kan benytte de til enhver tid gjeldende betalingsalternativer som tilbys av SATS Online. Dersom det for enkelte betalingsalternativer er nødvendig å inngå avtale med egen bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift, er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå slik avtale. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til SATS Online innen den 4. i måneden, vil det utstedes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

10.4 Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil SATS Online kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

10.5 Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

10.6 SATS Online forbeholder seg retten til å endre prisen med minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. En prisendring til Medlemmets ugunst vil bare bli gjort gjeldende hvis Medlemmet har fått varsel om endringen. Hvis prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen skulle tilsi, målt på det tidspunktet SATS besluttet prisendringen, kan Medlemmet kostnadsfritt si opp medlemskapet med virkning fra tidspunktet prisendringen trer i kraft.

Dersom du har inngått en avtale om medlemskap med et introduksjonstilbud eller redusert pris som følge av en kampanje, rabattordning eller lignende, står SATS Online fritt til å sette opp den månedlige medlemsavgiften til listepris etter utløpet av den relevante perioden eller dersom rabattordningen opphører. I slike tilfeller har du rett til å si opp medlemskapet ditt i tråd med bestemmelsene i punkt 16..

10.7 Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

10.8 Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom SATS Online har sagt opp Avtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 16.7. 

11. Verving 

11.1 SATS Online kan gi Medlemmet mulighet til å verve andre til å bli medlemmer og motta en («Vervepremie») for hvert nytt vervet medlem («Vervet Medlem»).

11.2 I forbindelse med SATS Onlines vervekampanjer vil Medlemmet motta en vervekode («Vervekode») som vedkommende kan videreformidle til potensielle medlemmer. Når Vervekoden benyttes av en person i forbindelse med kjøp vil vedkommende anses som et Vervet Medlem.

11.3 Vervekoden er personlig for Medlemmet. Medlemmet kan dele Vervekoden med personer som Medlemmet har et personlig forhold til, men skal ikke spre denne offentlig eller for øvrig benytte den for kommersielle forhold. Ved misbruk vil SATS Online deaktivere Vervekoden og utestenge Medlemmet fra fremtidige vervekampanjer. 

11.4 SATS Online kan kombinere Vervekoden med tilbud til det Vervede Medlemmet. Et Vervet Medlem har ikke rett til å kombinere eventuelle tilbud tilknyttet Vervekoden med andre tilbud fra SATS Online. SATS Online står fritt til å nekte et Vervet Medlem å bli vervet på nytt. 

11.5 Medlemmets opptjening av Vervepremien er betinget av at det Vervede Medlemmet ikke tidligere har kjøpt Produktet, samt at vedkommende gjennomfører et kjøp med Vervekoden og forsetter å være medlem etter utløpet av en eventuell prøveperiode. Medlemmet vil kunne opptjene maksimalt fire Vervepremier per kalenderår, uten hensyn til hvor mange medlemmer Medlemmet verver.

11.6 Vervepremier vil kunne være skattepliktig for Medlemmet, avhengig av type og antall opptjente Vervepremier samt Medlemmets situasjon. Medlemmet oppfordres til å ta kontakt med sitt skattekontor for vurdering av mulig skatteplikt for Vervepremier.

11.7 SATS Online forbeholder seg retten til å endre vilkårene for verving når som helst.

12. Medlemmets ansvar

12.1 Medlemmet plikter å: (i) Gjøre seg kjent med og følge disse medlemsvilkårene samt andre regler og retningslinjer som gjelder for SATS Online samt øvrige tjenester og tilbud til enhver tid. Disse finnes på Nettsiden. (ii) Informere SATS Online ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.  (iii) Informere SATS Online om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

12.2 Medlemmet gis tilgang til sitt medlemskap gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til SATS Online gjennom deling av innloggingsinformasjon mv., med mindre abonnementstypen gir Medlemmet anledning til å opprette flere brukerkontoer på ett og samme medlemskap (slik som familieabonnementet).

13. Oppdateringer av programvare og krav til funksjonalitet

13.1 Produktets programvare vil se etter relevante systemoppdateringer. Installering av slike oppdateringer vil som regel kreve Medlemmets aksept. Aksept kreves ikke der oppdateringen er nødvendig for den fortsatte levering av tjenesten, for sentral funksjonalitet, eller for sikkerhetsformål. Medlemmet godtar å motta automatiske oppdateringer der dette er tilfellet.

13.2 For å benytte SATS Online kreves tilgang til internett. Kostnader for dette er ditt ansvar. For at du skal kunne bruke SATS Online og sikre at funksjonene fungerer som de skal, kan det være nødvendig at du oppdaterer operativsystemet på din enhet. Merk at SATS Online ikke nødvendigvis er tilgjengelig eller fungerer som den skal på alle typer enheter, herunder gamle enheter.

14. Kamera, mikrofon og sosiale funksjoner

14.1 Sosiale funksjoner kan aktiviseres. Dette betyr at Medlemmets navn og profilbilde er synlig for andre brukere av SATS Online, slik at de kan sende deg følgeforespørsler mv. Dersom du ønsker å ta i bruk SATS Online uten å aktivere sosiale funksjoner, så har du mulighet til dette.

14.2. For å optimere din bruk av SATS Online, må Produktets (eventuelt mobilapplikasjonens) integrerte kamera og mikrofon være aktivert. Som standard må Medlemmet selv velge å bruke kameraet og mikrofonen for hver treningstime. Du vil motta en forespørsel om dette før hver time.

14.3. For enkelte funksjoner vil kameraet være aktivert som standard. Dette gjelder kun funksjoner hvor Medlemmet er den eneste som ser seg selv (f.eks. "seiersbilde" etter avsluttet treningsøkt). Du kan justere når kameraet er aktivert i innstillinger i tjenesten.  

15. Personopplysninger og markedsføring

15.1 SATS Online vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring. Mer informasjon finnes i SATS Onlines personvernerklæring, tilgjengelig her.

15.2 Medlemmet er kjent med at SATS Online, så lenge Medlemmet er en eksisterende kunde, kan sende markedsføring til Medlemmet i samsvar med gjeldende lovgivning. Medlemmet kan administrere hva slags markedsføring som mottas i innstillinger i tjenesten.

16. Oppsigelse og endring av Avtalen

16.1 Medlemmet har rett til å avslutte Avtalen (angrerett) ved å gi melding til SATS Online innen to (2) uker etter inngåelse av Avtalen. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig her. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

16.2 Avtalen fornyes automatisk til en ny periode tilsvarende den som ble valgt ved bestilling, og løper til den blir sagt opp. Etter utløpet av perioden som du valgte ved bestilling, går SATS Online over til et løpende avtaleforhold der avtalen fornyes automatisk hver måned.

Dersom du har forskuddsbetalt for en lenger periode, kan du be SATS Online om at medlemskapet stanses umiddelbart mot refusjon av betalt beløp av den gjenværende avtaleperioden. Du frafaller da samtidig fordelen du har fått i form av rabatt på Tjenesten, som du fikk ved å velge forskuddsbetaling for en lengre periode. Dette innebærer at refusjonen beregnes som om det ikke var gitt rabatt på Tjenesten i den perioden som Tjenesten har løpt.

16.2.1 Eventuell nedgradering av konsepter, tilleggstjenester og/eller abonnementstyper i henhold til punkt 8.9 trer i kraft fra neste betalingsperiode. 

16.3 SATS Online kan når som helst sies opp på "mine sider" med virkning fra neste betalingsperiode. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse, med mindre du ikke betaler på 6 måneder. Har du kjøpt Tjenesten gjennom Apple Pay, må du avslutte Tjenesten via Apple.

16.4 Dersom SATS Online og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Avtalen avsluttes. SATS Online kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få vurdert om det er forsvarlig at Medlemmet trener med Produktet. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.

16.5 SATS Online har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene. 

16.5.2 SATS Online forbeholder seg retten til å overføre Avtalen til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil SATS Online gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

16.5.3 Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 16.5.2 og 16.5.3, eller faller innenfor punkt 16.9, forbeholder SATS Online seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

16.5.4 Vedtar SATS Online betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp Avtalen. Ved slike endringer vil SATS Online gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. Manglende oppsigelse er likestilt med aksept. 

16.5.5 Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 16.5.4 kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til SATS Online innen fjorten (14) dager før endringen(e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted. 

16.6 Ved oppsigelse i henhold til punkt 16.5.4, avsluttes Avtalen med virkning fra den datoen endringen(e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra SATS Online via e-post eller brev.

16.7 SATS Online har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp Avtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

(i) Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring. 

(ii) Brudd på Medlemmets plikter i henhold til punkt 12 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra SATS Online.

17. Immaterielle rettigheter

17.1 Avtalen innebærer ingen overdragelse av immaterielle rettigheter. SATS Online blir eier av alle immaterielle rettigheter som utvikles i forbindelse med Avtalen, herunder kundetilpasninger i software, med mindre annet er skriftlig avtalt.

17.2 Medlemmet har ikke rett til å endre eller dekompilere Produktet uten SATS Onlines skriftlige samtykke.

18. Overdragelse

18.1 Ingenting i Avtalen skal forstås som et hinder for eller et krav om samtykke fra Medlemmet i tilfelle en tredjepart kjøper alle eller det vesentligste av aksjene i SATS eller kjøper hele eller deler av tjenesten SATS Online fra SATS. Denne avtalen vil fortsette å løpe og være bindende for enhver tredjepart som erverver slike aksjer eller hele eller deler av tjenesten.

19. Ansvarsbegrensning, lovvalg og verneting

19.1 SATS Online er ikke ansvarlig dersom gjennomføringen av Avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor SATS Onlines kontroll og som SATS Online ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure). 

19.2 Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. SATS Online er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med utøvelse av aktivitet gjennom sitt medlemskap i SATS Online. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av SATS/SATS Online.

19.3 SATS Online er for øvrig kun ansvarlig for erstatning i den grad dette følger av ufravikelige bestemmelser i digitalytelsesloven.

19.4 Avtalen er underlagt norsk lov.

19.5 Partene skal søke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Medlemmet kan også ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i en annet EU eller EØS-land. Klagen inngis via denne lenken. Merk at SATS Online ikke er forpliktet til å delta i mekling.

Dersom du ønsker å klage på vår håndtering av dine personopplysninger, kan klage rettes til Datatilsynet. Vi har beskrevet denne klageadgangen mer utfyllende i vår personvernerklæring.

19.6 Ved avvik mellom engelsk, svensk og norsk versjon av Avtalen, skal sistnevnte gå foran

SATS Norway AS

Org.nr 892 625 522

Vilkår for Personlig Trening

VILKÅR FOR PERSONLIG TRENING GJENNOM MENTRA BY SATS 

Sist oppdatert 02.04.2022 

Avtalen regulerer vilkår og forpliktelser i forbindelse med kjøp av personlig trening (PT) gjennom Mentra by SATS. Mentra by SATS er en digital treningstjeneste/et produkt som tilbys av SATS Norway AS («SATS»).SATS som selger og tjenestetilbyder i henhold til Avtalen omtales i det følgende som «Mentra». 

Avtalen er underlagt Generelle vilkår for Mentra by SATS. 

VILKÅR FOR PERSONLIG TRENING 

1. Trening skjer på Medlemmets eget ansvar og risiko. Medlemmet må selv vurdere om den generelle helsetilstand og treningsbakgrunn er tilstrekkelig til at trening med PT kan gjennomføres uten risiko for skade/sykdom. Medlemmet plikter i tillegg ved kjøp av PT å gi personlig trener all relevant informasjon om helsetilstand, tidligere sykdom/skader med mer. Det forutsettes at Medlemmet under treningen straks gir beskjed dersom det er øvelser som gir smerter eller lignende. Dersom Medlemmet velger å trene videre etter timen, skjer dette på Medlemmets egen risiko og Mentra/personlig trener kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som Medlemmet skulle pådra seg i den forbindelse.

2. Medlemmet må ha et aktivt, ikke-kansellert medlemskap i Mentra for å benytte seg av PT klippene.

3. Avtalen er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. Alle klipp må benyttes i løpet av denne perioden. 

4. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten ved å gi skriftlig melding til Mentra innen 14 dager fra inngåelse av PT-kontrakten, jf. angrerettloven § 11. Klipp som er benyttet vil ikke bli refundert. 

5. Ubenyttede PT-klipp tilbakebetales ikke av Mentra, med unntak av tilfeller hvor Medlemmet avslutter sitt medlemskap grunnet særskilte omstendigheter jf. Mentras til enhver tid gjeldende Generelle medlemsvilkår. 

6. Mentra forbeholder seg retten til å sette inn annen personlig trener ved behov. 

7. Mentra PT er en 30 minutters digital treningsøkt med PT. 

8. Dersom Medlemmet møter opp forsinket til booket PT-time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid. Dersom den personlige treneren er mer enn fem minutter forsinket, vil Medlemmet få ny time kostnadsfritt. 

9. Avbooking av time må skje senest 24 timer i forkant av timen. Timer som avbookes senere enn dette, eller som Medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet. For PT i gruppe gjelder egne regler. 

10. Medlemmet plikter å finne et egnet sted til å gjennomføre den personlige treningen. Den personlige treningen skal gjennomføres ved bruk av Rflex eller Mentra applikasjon, og medlemmet plikter å aktivere kamera og mikrofon, samt å gjøre seg tilstrekkelig synlig gjennom kamera. Det er ikke tillatt å gjennomføre treningen på konkurrerende treningssenter. 

Cookie policy

COOKIE-POLICY 

Her finner du informasjon om hvordan SATS Norway AS ("SATS" eller "vi") bruker informasjonskapsler/cookies, piksler og liknende teknologier (samlet kalt "cookies") på vårt nettsted www.mentra.co.  

HVA ER COOKIES 

Cookies: Små tekstfiler som lagres på din enhet (mobil, nettbrett, PC) for å identifisere din nettleser. Cookies kan enten utstedes av oss (førsteparts) eller av andre (tredjeparts). 

Piksler: Bildefiler som brukes for å koble deg mot et tredjeparts nettsted, bl.a. for å aktivere cookies fra tredjepartsnettstedet. En piksel kan lese av og skrive til cookies som er lagret på din enhet. 

Scripts: Kodesnutter som er nødvendig for å aktivere en piksel, eller som brukes for å identifisere din nettleser eller enhet på tvers av ulike besøk og nettsider. 

HVA BRUKER VI COOKIES TIL 

Vi bruker cookies på vår nettside brukes for følgende formål:  

 • Nødvendige cookies, dvs. som er nødvendige for å operere vårt nettsted. 

 • Cookies for ytelse, dvs. som bidrar til å måle trafikk på vårt nettsted.  

 • Cookies for funksjon, dvs. som bidrar til forbedret funksjonalitet og tilpasning på vårt nettsted. 

 • Cookies for målrettede annonser, dvs. som bidrar til å vise seg relevante annonser på andre nettsteder basert på din navigasjon på vårt nettsted. 

HVILKE COOKIES BRUKER VI 

I cookie-banneret på vårt nettsted lister vi de cookiene som til enhver tid brukes på vår nettside. Der gir vi informasjon om navn, vert, varighet, type, kategori og beskrivelse. Om du ønsker å se slik informasjon, men ikke får opp cookie-banneret fordi du tidligere har besøkt vår side og gjort dine valg, kan du besøke vår nettside i privat modus.  

Vær oppmerksom på at vårt nettsted kan vise, bruke eller lenke til innhold på andres nettsteder som kan medføre at cookies fra tredjeparter blir lagret på din enhet. Dette kan for eksempel skje hvis du navigerer fra Facebook til vårt nettsted. Du kan finne mer informasjon om dette i personvernerklæringen til de aktuelle tredjepartene.  

DINE VALG 

Du kan velge om du ønsker å akseptere eller reservere deg mot cookies gjennom innstillinger i din nettleser. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre innstillinger for de vanligste nettleserne: Internet Explorer, Mozilla Firefox, og Google Chrome.  

Du kan også velge hvilke cookies du ønsker å akseptere eller reservere deg mot i cookie-banneret på vårt nettsted.  

Om du reserverer deg mot bruk av cookies, kan du oppleve at vårt nettsted ikke fungerer optimalt. 

PERSONVERN 

Vi knytter normalt ikke cookies til deg som person. Det kan likevel forekomme at du indirekte blir eller kan bli identifisert, f.eks. hvis du logger deg inn på vårt nettsted. I så tilfelle kan vi koble cookies sammen med annen informasjon vi har om ditt kundeforhold, for å gi deg en mer tilpasset brukeropplevelse på vårt nettsted. For mer informasjon, se vår personvernerklæring

ENDRINGER 

Vi vil kunne oppdatere denne cookie-policyen ved behov, f.eks. dersom vi gjør endringer på vårt nettsted. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av cookie-policyen på vår nettside. 

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om våre medlemmer. 

SATS Norway AS («SATS» eller «vi») driver konseptet Mentra by SATS. Det er vi som er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i forbindelse med denne virksomheten. 

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGER 

Administrasjon av medlemskap. For å registrere deg som medlem hos oss, og for at vi kan fakturere og administrere ditt medlemskap, behandler vi navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, bilde, type medlemskap, dine fakturaer og din kommunikasjon med oss. Om du har medlemskap via en bedriftsavtale eller gjennom en partner, vil vi også behandle informasjon om din arbeidsgiver / den partner du har medlemskap gjennom. Om du har studentmedlemskap, vil vi også behandle informasjon om ditt studiested.  

Treningsoppfølging. For å administrere og følge opp bruk av våre nettbaserte tjenester, vil vi registrere dine innloggingsdetaljer (brukernavn/passord), dine søk, dine tidligere avspillinger, de favoritter du lagrer, dine vurderinger av klasser og trenere, samt din treningsstatistikk, dvs. din påmelding og avmelding til gruppetimer, din deltakelse på gruppetimer og din bruk av personlig trener. Hvis medlemskapet ditt tillater flere brukerkontoer, vil vi behandle tilsvarende opplysninger om alle brukerne for å tilby brukerne personalisert innhold. Om du velger å dele det med oss, vil vi også behandle informasjon om din helse. 

App-funksjoner. For å tilby relevant funksjonalitet behandler vi opplysninger om bruk av sosiale funksjoner, din trening og preferansevalg du selv gjør i appen. Vi benytter også funksjonalitet som tilbys av Google eller Apple som du velger å aktivere (for eksempel lokasjon eller Bluetooth). 

Kamera-funksjoner. For å tilby deg interaktive timer med din personlige trener, behandler vi video og lyd av deg gjennom bruk av en toveis kamera- og mikrofon-funksjon, dersom du velger å aktivere denne. Du kan også velge å aktivere kamera- og lydfunksjonen i enkelte av våre gruppetimer samt ved andre tjenestetilbud som blant annet «vennetrening». Du vil dermed kunne se PT og/eller andre deltakere, og de vil kunne se deg. Det vil ikke bli tatt video- eller lydopptak i slike timer. Vi behandler også bilder av deg, dersom du velger å benytte deg av kamerafunksjonen, for eksempel i forbindelse med endt treningsøkt. 

Treningsrelaterte tjenester. Om du benytter deg av våre treningsrelaterte tjenester, som fysioterapi, massasje, kostholdsveiledning eller livsstilskurs, vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for disse tjenestene, slik som helse, vekt, vaner, behov og preferanser.  

Kjøp. Om du gjør kjøp i vår online butikk, eller dersom du gjør kjøp på et av våre treningssentre som du knytter til ditt medlemskap, vil vi av bokføringshensyn behandle opplysninger om dine kjøp, dvs. hva du kjøpte, tidspunktet for kjøpet og beløp.  

Produktutvikling. For å evaluere, forbedre og optimalisere vårt treningstilbud, vil vi kunne behandle dine svar på medlemsundersøkelser, samt analysere statistikk over din bruk av vårt treningstilbud for å forstå våre medlemmers behov og preferanser. 

Studier. Av og til rekrutterer vi medlemmer til studier, undersøkelser eller annen forskning, som gjennomføres av andre enn oss. Det er alltid frivillig å delta. Med mindre du samtykker til det, får vi ikke tilgang til opplysninger fra slike studer på individnivå, men vi kan få tilgang til resultatene på aggregert nivå. 

Vi må ha behandlingsgrunnlag etter GDPR for vår behandling av personopplysninger. For administrasjon av medlemskap, treningsoppfølgning, app-funksjoner, kamerafunksjoner og treningsrelaterte tjenester er grunnlaget at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). For kjøp er at det at nødvendigheten av å oppfylle en rettslig forpliktelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c). For produktutvikling er det vår berettigede interesse i forbedring og innovasjon (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). For studier er det vår berettigede interesse å bidra til forskning og folkeopplysning (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Om det er nødvendig for oss å behandle særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) for å yte våre tjenester til deg, er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke som du gir via medlemsvilkårene (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a). 

Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål dersom du samtykker til det. Dersom du har samtykket til at vi behandler dine personopplysninger kan du når som helst trekke samtykket tilbake. 

Vi kan dessuten behandle personopplysninger med andre forenlige formål, for eksempel for bokføring, ved håndtering av tvister og rettssaker og ved oppkjøp, fusjoner eller lignende transaksjoner. 

HVORDAN VI DRIVER MARKEDSFØRING 

Vi ønsker å holde våre medlemmer oppdatert om våre tjenester og gi gode tilbud. Hvis du har samtykket til det, vil vi fra tid til annen sende deg nyhetsbrev og markedsføring, for eksempel pr. epost. Vi vil kunne tilpasse slik kommunikasjon ut ifra hva du har trent, slik at det blir mer relevant for deg. Om du ikke lenger ønsker å motta markedsføring, kan du bruke avmeldingslenken i de markedsføringshenvendelsene du mottar eller gå inn på "Min Side" på vår nettside eller app. Merk at du ikke kan melde deg av utsendelse av informasjon som ikke er markedsføring, eksempelvis viktig informasjon om Rflex eller ditt medlemskap i Mentra.  

HVORDAN VI BEHANDLER OPPLYSNINGER PÅ SOSIALE MEDIER 

Hvis du besøker våre sider på sosiale medier, vil vi kunne se dine reaksjoner (opplastinger, likes, kommentarer, osv.). Vi vil også ha tilgang i anonymisert statistikk for å kunne få innsikt over bruken av våre sider på sosiale medier. For behandling av slike opplysninger har vi felles behandlingsansvar med det sosiale mediet. Grunnlaget for vår behandling av eventuelle personopplysninger i den forbindelse er at vår berettigede interesse i å ha en side på det sosiale mediet og å ha innsikt i hvordan den brukes. Vær oppmerksom at selv om du sletter din konto eller slutter å følge oss på det sosiale mediet, vil dine reaksjoner fortsatt kunne være tilgjengelig på vår side. 

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED 

Vi vil behandle dine personopplysninger konfidensielt. Likevel må vi dele personopplysninger med andre virksomheter for å utføre de formålene som er nevnt over på en god måte: 

Konsernselskap. Vi deler opplysninger internt i SATS-gruppen for administrative formål. 

Leverandører. Vi deler opplysninger med leverandører som hjelper oss med å yte våre tjenester, f.eks. IT-leverandører av hosting- og driftstjenester, regnskapsførere/revisorer og betalingsformidlere. Vi benytter oss av Klarna for dine kjøp i våre kanaler. Dette innebærer at vi vil overføre kontakt- og ordreinformasjon slik at Klarna kan gjennomføre kjøpet. Dine personopplysninger vil behandles av Klarna i tråd med deres egne personvernerklæring som kan leses her.

Der det er påkrevd har vi inngått databehandleravtaler med leverandørene for å sikre at opplysningene behandles forsvarlig og ikke brukes til andre formål. 

Andre medlemmer. Om du har aktivert sosiale funksjoner, vil vi dele opplysninger om deg med dine venner, for eksempel hvilke treningstimer du har deltatt på. 

Vi kan også dele opplysninger med myndigheter hvis vi blir pålagt å gjøre det. Dessuten kan vi dele opplysninger om deg med andre dersom du samtykker til det.  

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE 

Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor. Deretter sletter vi dem. Med mindre du samtykker til noe annet, innebærer dette i hovedsak at: 

 • Opplysninger om administrasjon av medlemskap slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.  

 • Opplysninger om treningshistorikk slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.  

 • Opplysninger om egentrening i appen slettes når du selv ber om det, men uansett senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt. Vi lagrer ikke lokasjonsdata utover endt sesjon.

 • Opplysninger om treningsrelaterte tjenester slettes løpende.  

 • Opplysninger om kjøp slettes etter 5 år i samsvar med bokføringslova.  

 • Opplysninger som brukes til produktutvikling slettes ved at vi anonymiserer dem så snart som mulig. 

 • Opplysninger som brukes til rekruttering til studier slettes kort tid etter at rekrutteringen har skjedd. 

Vi kan velge å anonymisere opplysningene istedenfor å slette dem, dvs. at vi oppbevarer opplysningene, uten at det lenger er mulig å knytte dem til deg som et enkeltindivid.  

DINE PERSONVERNRETTIGHETER 

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket, blant annet rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportering og å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det finnes flere unntak og begrensninger i disse personvernrettigheter som kan gjøre at vi ikke må eller kan la deg utøve dem. 

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser. Du kan henvende deg til privacy@sats.no om du ønsker å utøve dine rettigheter, eller om du for øvrig har spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.  

COOKIES 

Hvis du besøker vår nettside, vil vi bruke cookies. Mer informasjon om dette kan du finne i vår cookie-policy.  

ENDRINGER 

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen ved behov, f.eks. dersom vi lanserer nye produkter eller gjør endringer i eksisterende produkter. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på vår nettside.