Villkor, cookies och personuppgifter

Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MENTRA BY SATS 

Senast uppdaterat den 29 september 2022.

DEL A: ALLMÄNT 

Mentra by SATS (”Mentra”) är en digital träningstjänst/en produkt som erbjuds av SATS Sports Club Sweden AB (”SATS”). SATS som säljare och tjänsteleverantör i enlighet med Avtalet benämns nedan ”Mentra”.

Dessa villkor gäller medlemskap i Mentra, och köp av den interaktiva skärmen Rflex och/eller den interaktiva cykeln Ride (Rflex och Ride hänvisas härefter separat till som "Produkten"), och kommer tillämpas så långt vid köp av Produkten tillsammans med träningsredskap m.m. («product bundles») och användning av Mentras tjänster. Villkoren gäller mellan den person (”Medlemmen” eller ”du”) som namnges i avtalet om köp och/eller medlemskap (”Avtalet”) och Mentra. Dessa villkor är en integrerad del av Avtalet. För kunder som endast ingår avtal om medlemskap gäller inte köpvillkoren (Del B) nedan, med undantag för punkt 4.

Dessutom kommer medlemmen att vara bunden av särskilda villkor som vid varje given tidpunkt kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden, och som presenteras för Medlemmen innan denne beställer sådana andra tjänster och erbjudanden, till exempel på mentra.co (”Webbplatsen”). Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är endast bindande i den utsträckning Avtalet särskilt hänvisar till dessa.

DEL B: KÖPVILLKOR 

 1. Beställning och priser 

1.1 Produkten blir Medlemmens egendom från den tidpunkten utrustningen levererats, i enlighet med vad som avtalats, och köpesumman är betald. Medlemmen får en begränsad dispositionsrätt till programvaran och dokumentationen som ingår i leveransen. Dispositionsrätten omfattar de rättigheter som är nödvändiga för att Medlemmen ska kunna använda utrustningen i enlighet med vad som avtalats.

1.2 Vid köp av Produkten skapas din personliga Mentra-profil som krävs för att använda Produkten. Information om detta delas via e-post.

1.3 För att kunna utnyttja Produkten fullt ut, krävs ett medlemskap i Mentra i förhållande till villkoren i Del C nedan. Medlemskap kan ingås separat, eller i samband med köp av Produkten.

1.4 Medlemmen är bunden av sin beställning av Produkten i enlighet med Avtalet. 

1.5 Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Mentra gör sitt bästa för att säkerställa att Webbplatsen visar korrekt och aktuell information vid var tid, men reserverar sig för att det kan förekomma fel. Om medlemmen borde ha förstått att prisinformationen eller annan information var felaktig, är beställningen inte bindande för Mentra.

2. Betalning 

2.1 Medlemmen ska betala köpesumman som anges i Avtalet.  

2.2 Mentra har ingått samarbete med Klarna Norge AS (Klarna) för att tillhandahålla köpfinansiering av Produkten under en period om 12, 24 eller 36 månader, mot räntekompensation. Vid val av köpfinansiering som betalningsmetod kommer ett separat avtal att ingås för detta, och Medlemmen kommer att få information och avtalsdokument skickat till sig från Klarna. Klarnas generella villkor samt Dataskyddsavtal är tillgängliga här och här

2.3 Som alternativ till ordinarie köpfinansiering enligt punkten 2.2 ovan har Mentra ingått samarbete med Resurs Bank AB (Resurs bank) för att erbjuda räntefri avbetalning av köpesumman under en period om 12, 24, 36 eller 48 månader. Vid val av räntefri avbetalning som betalningsmetod kommer ett separat avtal att ingås för detta, och Medlemmen kommer att få information från Resurs bank.

2.4 Köpesumman förfaller vid avtalad tidpunkt. Medlemmen ansvarar för att säkerställa att köpbeloppet betalas senast på förfallodatumet, och måste kontakta Mentra om denne inte har fått någon faktura. 

2.5 Vid försenad betalning kan Mentra begära ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och annan tillämplig lagstiftning.

2.6 Om Medlemmen inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning. 

3. Leverans 

3.1 Produkten levereras endast till adresser i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

3.2 Eftersom produkten är en innovation kan Mentra inte garantera att Produkten verkligen kommer att levereras. Mentra förbehåller sig därför rätten att annullera beställningen i utbyte mot att eventuell betalning som har gjorts av medlemmen återbetalas till denne i händelse av leveransproblem.. 

3.3 Såvida inte en fast tidpunkt har avtalats för leveransen ska den angivna leveranstidpunkten ses som vägledande. Mentra kommer att sträva efter att leverera så snabbt som möjligt efter det att beställningen har mottagits, men hur lång tid leveransen tar är beroende av lagersaldot vid köptillfället. Mentra informerar Medlemmen om när leverans kommer att ske så snart detta blir klart.

3.4 Medlemmen är skyldig att hjälpa till vid mottagandet av leveransen och att bekräfta att denna har mottagits med en kvittens.  

3.5 Köparen tar över risken för leveransen vid leverans och bär från och med samma tidpunkt risken för om leveransen skulle förstöras eller skadas. 

4. Installation, användning och underhåll 

4.1 Medlemmen är skyldig att läsa igenom och följa de vid varje given tidpunkt gällande instruktioner för installation, användning och underhåll av Produkten. Dessa levereras med Produkten och finns på Webbplatsen. Medlemmen är medveten om att om Produkten inte behandlas i enlighet ned sådan information kan det leda till personskador och/eller ha negativ inverkan på Produktens funktionalitet och livslängd. I sådana fall har Mentra inget ansvar. Mentra har inte heller något ansvar för skada vållad av Produkten på fast eller lös egendom eller för följdskador av sådan skada, efter det att Produkten kommit i Medlemmens besittning.

4.2. Den interaktiva cykeln Ride består av komponenter med olika förväntade livslängder, så att en del av komponenterna måste förväntas bytas ut efter en viss tids användning; inklusive men inte begränsat till bromsbelägg, justerskruvar, drivrem, etc. Sådana komponenter måste därför Medlemmen själv byta ut vid slutet av sin livslängd, utan att det anses vara ett fel enligt punkt 6. Mentra kan i sådana fall kontaktas för köp av ersättningskomponenter.

5. Ångerrätt, provperiod och retur 

5.1 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger Medlemmen rätt att häva köpet genom att meddela Mentra inom två (2) veckor efter att Avtalet har ingåtts. Medlemmen kan använda sig av ångerrättsformuläret mottaget per e-post. Om ångerrätten används kommer avgifter som har betalats in i förskott att återbetalas. Medlemmen måste själva kunna dokumentera att ångerrätten har utnyttjats i enlighet med gällande lagstiftning.

5.2 Nya kunder som inte tidigare har köpt Produkten får en provperiod på 30 dagar. Om Medlemmen inte är nöjd med Produkten, kan hen säga upp medlemskapet och returnera Produkten inom 30 dagar från dagen den är mottagen. Detta förutsätter att eventuell träningsutrustning och/eller annan tilläggsutrustning som kunden har köpt tillsammans med Produkten som en del av en säljkampanj till reducerat pris (”product bundles”) returneras samtidigt. Dessutom är det en förutsättning att både Produkten och ovannämnda tilläggsutrustning inte har några skador samt återsänts i originalförpackningen. Rätten bortfaller om Medlemmen inte lämnar erforderlig hjälp i samband med återlämnande av Produkten, med påföljd att returen inte kan slutföras inom 14 dagar efter att uppsägningen har meddelats Mentra.

5.3 Vid retur i enlighet med punkt 5.1 eller 5.2 kommer Produkten att hämtas hos Medlemmen av Mentra efter överenskommelse med kundtjänst. 

6. Reklamation 

6.1 Medlemmen ska omedelbart efter att leveransen har mottagits kontrollera att Produkten överensstämmer med vad som står i Avtalet. Om Medlemmen vill rapportera en defekt, ska Mentras kundtjänst meddelas inom rimlig tid. Medlemmen får inte själv vidta åtgärder för att åtgärda defekten. 

6.2 Vid mottagen underrättelse om möjlig defekt på Produkten, har Mentra rätt att vidta undersökningar och baserat på dessa fritt välja om reparation eller omleverans ska ske, eller om köpesumman ska återbetalas. Reparation och omleverans ska ske utan onödigt uppskov och utan kostnad för Medlemmen (se dock punkt 6.4).   

6.3 Eventuella återbetalningar kommer att göras till det kort som Medlemmen använde för att betala för Produkten. 

6.4 Om det visar sig att Produkten inte har någon defekt, måste Medlemmen själv stå för kostnaderna för Mentras undersökning och reparation.

7. Övriga villkor 

7.1 Mentra har rätt att göra ändringar i dessa köpvillkor. Punkt 16.9 till 16.11 i medlemsvillkoren (Del C) gäller på motsvarande sätt för sådana ändringar.

7.2 Dessutom gäller punkt 17 till 19 i medlemsvillkoren för köp av Produkten. Punkt 15 om integritet ska tillämpas i den mån det passar köpsituationen. 

DEL C: MEDLEMSVILLKOR 

8. Medlemskap i Mentra 

8.1 Medlemskap i Mentra kan tecknas av myndiga personer som inte har utestående skulder kopplade till tidigare medlemskap i Mentra eller SATS, eller som inte har uppträtt klandervärt i samband med tidigare medlemskap i Mentra eller SATS. 

8.2 Personer som inte är myndiga kan bli medlemmar i Mentra, förutsatt att Avtalet ingås av en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kommer att vara juridiskt ansvarig för medlemskapet, inklusive att hållas ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet. 

8.3 Medlemskapet gäller från och med startdatumet som anges i Avtalet.   

8.4 Medlemskapet i Mentra är ett löpande avtal oberoende av eventuell bindningstid. Medlemskapet löper således vidare efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram till dess att medlemskapet avslutas i enlighet med punkt 15.

8.5 Medlemskapet är personligt, men kan genom tillägg utnyttjas av upp till fem andra personer i samma hushåll. Utöver detta kan medlemskapet inte överlåtas eller användas av andra. 

8.6 Medlemskapet ger Medlemmen rätt att använda sig av Mentra träningserbjudande i enlighet med Avtalet och gällande villkor.  

8.7 Mentras aktuella prenumerationstyper, koncept och tilläggstjänster med tillhörande beskrivningar och priser anges på Webbplatsen. 

8.8 Uppgradering av medlemskap: Om Mentra erbjuder flera koncept, tilläggstjänster och/eller prenumerationstyper, kan Medlemmen när som helst uppgradera sitt medlemskap i enlighet med Mentras vid varje given tidpunkt gällande erbjudande. Uppgraderingar träder i kraft med omedelbar verkan.

8.9 Nedgradering av medlemskap: Om Mentra erbjuder flera koncept, tilläggstjänster och/eller prenumerationstyper, kan Medlemmen när som helst nedgradera sitt medlemskap i enlighet med Mentras vid varje given tidpunkt gällande erbjudande. Nedgraderingen träder i kraft efter periodens utgång (enligt definitionen i punkt 16.2).

8.10 Medlemmar som innehar ett medlemskap som Mentra inte längre erbjuder, kommer alltid att överföras till Mentras vid varje given tidpunkt gällande medlemsstruktur. 

8.11 Det går inte alltid att garantera att det finns tillräckligt med platser i Mentras träningsaktiviteter osv. där antal deltagare eller tillgången är begränsad. 

8.12 Mentra kommer så långt det är möjligt att anpassa sitt erbjudande efter medlemmarnas önskemål och uppförande. Tjänsten kan ibland ligga nere eller ha ett reducerat erbjudande till exempel i samband med tekniska problem, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 19.1).

9. Rabatter 

9.1 SATS-medlem: Medlemmar som också är aktiva SATS-medlemmar erbjuds den aktuella rabattsatsen vid tecknande av medlemskap i Mentra. Om Medlemmens SATS-medlemskap upphör eller är fryst, kommer månadsavgiften att justeras upp till listpriset. Medlemskapet löper därefter tills vidare, till dess att Medlemmen aktivt använder sig av sin rätt att säga upp sitt Mentra-medlemskap.

9.2 Företag (standardavtal företag): Medlemmar som är registrerade i ett vanligt företagsavtal kan ha rätt till ett rabatterat pris enligt ett separat avtal mellan Mentra och det aktuella företaget så länge Medlemmen är anställd på företaget. Medlemmen är skyldig att meddela Mentra om dennes anställning upphör. Mentra har även rätt att kontrollera om Medlemmen fortfarande är anställd i företaget genom att dela Medlemmens e-postadress med företaget. Om företaget meddelar Mentra att Medlemmen inte längre är anställd i företaget kan Mentra dra tillbaka rabatten. Ändringen träder i kraft från nästa betalningsperiod. När villkoren i standardavtalet för företag inte längre är uppfyllda justeras medlemsavgiften upp till listpriset. Medlemskapet löper därefter tills vidare, till dess att Medlemmen aktivt använder sig av sin rätt att säga upp sitt medlemskap.

9.3  Företag (tilläggsavtal företag): Medlemmar som är registrerade i ett tilläggsavtal för företag kan ha rätt till ett rabatterat pris enligt ett separat avtal mellan Mentra och det aktuella företaget så länge Medlemmen är anställd på företaget. Mentra har även rätt att kontrollera om Medlemmen fortfarande är anställd i företaget genom att dela Medlemmens e-postadress med företaget. Om företaget meddelar Mentra att Medlemmen inte längre är anställd i företaget kan Mentra dra tillbaka rabatten. Ändringen träder i kraft från nästa betalningsperiod. Företaget är oavsett skyldigt att meddela Mentra om dennes anställning upphör. Efter att Mentra har mottagit meddelandet är man skyldiga att inom en (1) månad informera Medlemmen skriftligen om att villkoren i tilläggsavtalet för företag inte längre är uppfyllda, varvid Medlemmen blir ny mottagare av fakturorna för månadsavgiften för att vara medlem. Medlemsavgiften justeras även upp till listpriset i samband med detta. Medlemskapet löper därefter tills vidare, till dess att Medlemmen aktivt använder sig av sin rätt att säga upp sitt medlemskap.

10. Betalning av medlemskap 

10.1 Medlemmen ska betala en månadsavgift för sitt medlemskap varje månad samt eventuella tillkommande avgifter i enlighet med gällande priser. Detsamma gäller för vårdnadshavare eller andra som i Avtalet har tagit på sig det juridiska ansvaret för medlemskapet. 

10.2 Månadsavgiften för att vara medlem förfaller löpande vid den överenskomna tidpunkten, i undantagsfall i samband med att avtalet ingås, då särskilda villkor tillämpas. Medlemmen ansvarar för att säkerställa att medlemsavgiften betalas senast på förfallodatumet, och måste kontakta Mentra om denne inte har fått någon faktura.

10.3 Medlemmen kan använda sig av de betalningsmetoder som erbjuds av Mentra vid varje given tidpunkt. Om det för vissa betalningsalternativ krävs att man ingår ett avtal med den egna banken om autogirering av medlemsavgiften varje månad, ansvarar Medlemmen själv för att ingå ett sådant autogireringsavtal. Medlemmen måste alltid se till att den angivna beloppsgränsen täcker fakturabeloppet, samt se till att betalningen görs före förfallodatumet. Om Medlemmen inte vill betala månadsavgiften via autogiro eller om Medlemmens bank inte har bekräftat tjänsten till Mentra senast den 4:e i månaden, kommer en pappersfaktura att utfärdas med tillhörande fakturaavgift. 

10.4 Om Medlemmen inte betalar innan förfallodatumet har passerats, oberoende av valt betalningssätt, utfärdas ett meddelande om inkasso med nytt förfallodatum. Vid försenad betalning kan Mentra begära ersättning för omkostnader och ränta enligt inkassolagen, räntelagen och annan tillämplig lagstiftning.

10.5 Om Medlemmen inte har betalat i tid och därför får en betalningspåminnelse, meddelande om inkasso eller inkassokrav från externt inkassobolag, är det betalningsuppgifterna på fakturan från det externa inkassobolaget som ska användas vid betalning. 

10.6 Mentra kan ändra medlemsavgiften först efter att de första 12 månaderna har gått. Prisändringar är begränsat till en (1) gång per år, såvida inte Medlemmen själv vill göra ändringar i sitt medlemskap. Det ovannämnda begränsar inte Mentras rätt till årlig prisjustering i enlighet med konsumentprisindex i enlighet med punkt 16.6. I de fall där Medlemmen har en särskild rabatt hos Mentra och denna upphör vid en tidpunkt då Medlemmen fortfarande är bunden av ett avtal, har Mentra rätt att justera upp månadsavgiften för medlemskapet till listpriset.

10.7 Medlemmen ska inte betala månadsavgiften för medlemskapet om Mentra har sagt upp Avtalet med omedelbar verkan enligt beskrivningen i punkt 16.7.

11. Rekrytering

11.1 Mentra kan ge Medlemmen möjlighet att rekrytera andra till att bli medlemmar och erhålla en (”Rekryteringspremie”) för varje nyrekryterad medlem (”Rekryterad Medlem”).

11.2 I samband med Mentras rekryteringskampanjer kommer Medlemmen att få en rekryteringskod (”Rekryteringskod”) som Medlemmen kan dela till potentiella medlemmar. När Rekryteringskoden används av en person i samband med köp kommer personen att betraktas som Rekryterad Medlem.

11.3 Rekryteringskoden är personlig för Medlemmen. Medlemmen kan dela Rekryteringskoden med personer som Medlemmen har en personlig relation till, men får inte sprida denna offentligt eller på annat sätt använda denna för kommersiella ändamål. I händelse av missbruk av Rekryteringskoden kommer Mentra att inaktivera Rekryteringskoden och förbjuda Medlemmen från deltagande i framtida rekryteringskampanjer.

11.4 Mentra kan kombinera Rekryteringskoden med erbjudanden till Rekryterad Medlem. En Rekryterad Medlem har inte rätt att kombinera några erbjudanden kopplade till Rekryteringskoden med andra erbjudanden från Mentra. Mentra har rätt att vägra en Rekryterad Medlem att bli rekryterad igen.

11.5 Medlemmens intjänade Rekryteringspremie är villkorad av att Rekryterad Medlem inte tidigare har köpt Produkten, och att personen i fråga gör ett köp med Rekryteringskoden och fortsätter att vara medlem efter utgången av eventuell provperiod. Medlemmen kommer att kunna tjäna högst fyra (4) Rekryteringspremier per kalenderår, oavsett antalet medlemmar Medlemmen rekryterar.

11.6 Rekryteringspremier kan vara skattepliktiga för Medlemmen, beroende på typen och antalet intjänade Rekryteringspremier samt Medlemmens situation. Medlemmen uppmanas att kontakta sitt skattekontor för bedömning av eventuell skattskyldighet för Rekryteringspremier.

11.7 Mentra förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för rekrytering.

12. Medlemmens ansvar 

12.1 Medlemmen är skyldig att: 

(i) Läsa igenom och följa dessa allmänna villkor samt andra regler och riktlinjer som gäller för Mentra samt övriga tjänster och erbjudanden vid var tid. Dessa finns att läsa på Webbplatsen

(ii) Informera Mentra vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, inklusive namnändring, adressändring, nytt telefonnummer, kontonummer samt ändring av annan relevant information. Anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål. 

(iii) Informera Mentra om förhållanden som gör att Medlemmen inte längre har rätt till rabatterat medlemskap. Anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål. 

11.2 Medlemmen beviljas tillgång till sitt medlemskap genom sin personliga profil. Medlemmen får inte ge andra fysiska eller juridiska personer tillgång till Mentra genom att dela sina inloggningsuppgifter osv., såvida inte prenumerationstypen medger att Medlemmen skapar flera användarkonton kopplat till ett och samma medlemskap (t.ex. familjeabonnemang). 

13. Uppdatering av programvara 

13.1 Produktens programvara kommer att automatiskt leta efter relevanta systemuppdateringar. Installationen av sådana uppdateringar kräver som regel att Medlemmen godkänner dem. Godkännande krävs om uppdateringen är nödvändig för att man ska kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten, för centrala funktioner eller av säkerhetsskäl. Medlemmen samtycker till att uppdateringar av ovannämnda typ görs automatiskt. 

14. Kamera, mikrofon och sociala funktioner

14.1 Sociala funktioner är aktiverat som standard om du inte specifikt väljer att gå vidare utan sociala funktioner. Med detta menas att Medlemmens namn och profil är synlig för andra Mentra-användare, så att de kan skicka följ-förfrågningar osv. Om du vill använda Mentra utan att aktivera sociala funktioner kan du även göra det. Du måste då stänga av sådana funktioner och/eller justera vilken information som ska delas med andra under Inställningar för tjänsten. 

14.2 För att optimera din användning av Mentra måste Produktens (eventuellt mobilapplikationens) inbyggda kamera och mikrofon aktiveras. Som standard måste Medlemmen själv välja att använda kameran och mikrofonen vid varje träningspass. Du kommer att få en begäran om detta före varje pass.

14.3. För enskilda funktioner kommer kameran att vara aktiverad som standard. Detta gäller endast funktioner där Medlemmen är den enda som ser sig själv (t.ex. ”vinnarfoto” efter avslutat träningspass). Du kan justera när kameran är aktiverad under Inställningar för tjänsten.

15. Personuppgifter och marknadsföring 

15.1 Mentra behandlar alltid Medlemmens personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy. Mer information finns i Mentras dataskyddspolicy, som du kan läsa här. 

15.2 Medlemmen är medveten om att Mentra, så länge medlemskapet varar, och upp till sex (6) månader efter det att medlemskapet upphört, kan skicka marknadsföringsmaterial till Medlemmen i enlighet med gällande lagstiftning, enligt beskrivningen i dataskyddspolicyn. Medlemmen kan hantera vilken typ av marknadsföring som hen får under Inställningar för tjänsten.

16. Uppsägning och ändring av Avtalet 

16.1 Medlemmen har rätt att säga upp Avtalet (ångerrätt) genom att meddela Mentra inom två (2) veckor efter att Avtalet har ingåtts. Medlemmen kan använda sig av ångerrättsformuläret mottaget per e-post. Om ångerrätten används kommer avgifter som har betalats in i förskott att återbetalas. Medlemmen måste själva kunna dokumentera att ångerrätten har utnyttjats i enlighet med gällande lagstiftning. 

16.2 Medlemskapet kan sägas upp när Medlemmen vill, men löper som minimum bindningstiden ut när sådan avtalats. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande avtalsförhållande enligt punkt 8.4. Medlemskapet upphör när perioden för vilken Medlemmen har betalat löper ut (”Utgångsperioden”).  

16.2.1 Eventuell nedgradering av koncept, tilläggstjänster och/eller prenumerationstyper i enlighet med punkt 8.9 träder i kraft efter Utgångsperioden. 

16.3 Vid uppsägning av medlemskap ska Medlemmen kontakta kundtjänst enligt vad som anges på Webbplatsen. Mentra kommer inom två (2) veckor efter att man har mottagit uppsägningen bekräfta skriftligen, via e-post eller brev, att denna har registrerats. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att medlemskapet har sagts upp.

16.4 Om Mentra och Medlemmen i samförstånd anser att träningen utgör en betydande risk för att Medlemmens hälsa försämras, kan Avtalet sägas upp. Mentra kan kräva ett skriftligt utlåtande från sjukvårdspersonal som bedömning om att det är klokt att Medlemmen tränar med Produkten. Medlemmen kommer vid uppsägning att få återbetalt den del av medlemsavgiften som har betalats i förskott.

16.5 Mentra har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkoren.

16.5.1 Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller Mentra sig rätten att göra en årlig prisjustering av löpande avtal i enlighet med konsumentprisindex utan föregående meddelande. Vid övriga prisändringar kommer Mentra att ge minst en (1) månads varsel per e-post/SMS. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att Medlemmen har meddelats om den, räknat från första månadsskiftet därefter. Medlemmen har rätt att säga upp avtalet i händelse av sådana övriga prisändringar inom 30 dagar från det att denne fick meddelande om ändringarna via e-post/SMS. Om Medlemmen inte säger upp avtalet, ska ändringarna anses vara giltigt överenskomna.

16.5.2 Mentra förbehåller sig rätten att överlåta Avtalet till ett annat företag, och att överlåta eventuella automatiska betalningstjänster/autogireringar som kan ha ingåtts i samband med medlemskapet. Vid sådana prisändringar kommer Mentra att ge minst en (1) månads varsel per e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att Medlemmen har meddelats om den, räknat från första månadsskiftet därefter.

16.5.3 För ändringar av villkoren som inte omfattas av punkt 16.5.2 och 16.5.3, eller faller inom punkt 16.9, förbehåller sig Mentra rätten att göra utan föregående meddelande.

16.5.4 Om Mentra gör betydande ändringar som påverkar Medlemmen negativt, har denne rätt att säga upp Avtalet. Vid sådana prisändringar kommer Mentra att ge minst en (1) månads varsel per e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att Medlemmen har meddelats om den, räknat från första månadsskiftet därefter.

16.5.5 Särskilt uppsägning enligt punkt 16.5.4 kan endast ske genom att Medlemmen meddelar Mentra inom fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna träder i kraft. Detta gäller förutsatt att Medlemmen har fått meddelande om ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna träder i kraft. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att medlemskapet har sagts upp.

16.6 Vid uppsägning i enlighet med punkt 16.5.4 upphör Avtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna träder i kraft. Medlemmen ska få en skriftlig bekräftelse från Mentra via e-post eller brev.

16.7 Mentra har rätt att spärra medlemskapet under en tid eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot bestämmelser i Avtalet. Som allvarlig överträdelse betraktas bland annat:

(i) Utebliven betalning för månadsavgiften för medlemskapet och andra avgifter trots inkassomeddelande eller andra typer av påminnelser. 

(ii) Brott mot Medlemmens skyldigheter i enlighet med punkt 12 som inte är ringa, inklusive att Medlemmen inte hörsammar en skriftlig eller muntlig varning från Mentra.

17. Immateriella rättigheter 

17.1 Avtalet innebär ingen överlåtelse av immateriella rättigheter. Mentra blir ägare av alla immateriella rättigheter som utvecklas i samband med Avtalet, inklusive kundanpassningar i mjukvaran, såvida inte annat har avtalats skriftligen.  

17.2 Medlemmen får inte ändra eller dekompilera Produkten utan Mentras skriftliga samtycke.

18. Överlåtelse 

18.1 Ingenting i Avtalet ska tolkas som ett hinder för eller ett krav på samtycke från Medlemmen om en tredjepart köper alla eller en majoritetspost av aktierna i SATS eller köper hela eller delar av tjänsten Mentra från SATS. Detta avtal kommer att fortsätta löpa och vara bindande för tredjepart som förvärvar sådana aktier eller hela eller delar av tjänsten.   

19. Ansvarsbegränsning, val av lag och jurisdiktion 

19.1 Mentra ansvarar inte för om fullgörandet av Avtalet helt eller delvis hindras eller väsentligen försvåras av förhållanden som är utom Mentras kontroll och som Mentra inte kunde förutse eller övervinna konsekvenserna av (Force majeure).

19.2 Medlemmen tränar alltid på egen risk. Mentra ansvarar inte för personskador som Medlemmen ådrar sig i samband med utövande av aktivitet genom sitt medlemskap i Mentra. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga träningserbjudanden och tjänster/rådgivning i SATS/Mentras regi.

19.3 Avtalet regleras av norsk lag.  

19.4 Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas, kan var och en av parterna ta tvisten till domstol. 

19.5 Vid avvikelse mellan den engelska, svenska och den norska versionen av Avtalet ska den sistnämnda ha företräde. 

SATS Sports Club Sverige AB

Org.nr 556563-2527

Villkor för Personlig Träning

VILLKOR FÖR PERSONLIG TRÄNING GENOM MENTRA AV SATS 

Senastuppdaterat den 02.04.2022 

Avtalet reglerar villkor och skyldigheter i samband med köp av personlig träning (PT) genom Mentra by SATS. Mentra by SATSär en digital träningstjänst/en produkt som erbjuds av SATS Sports Club Sweden AB (”SATS”). SATS som säljareochtjänsteleverantör i enlighet med Avtaletbenämnsnedan ”Mentra”. 

Avtalet är föremål för de allmänna villkoren för Mentra av SATS. 

VILLKOR FOR PERSONLIG TRÄNING 

1. Träning sker på Medlemmens eget ansvar och risk. Medlemmen ska själv bedöma om det allmänna hälsotillståndet och träningsbakgrunden är tillräcklig för att träning med PT ska kunna genomföras utan risk för skada/sjukdom. Dessutom är medlemmen vid köp av PT skyldig att ge den personliga tränaren all relevant information om hälsotillstånd, tidigare skador/sjukdom med mera. Det förutsätts att Medlemmen under träningen omgående meddelar om det finns övningar som orsakar smärta eller liknande. Om Medlemmen väljer att fortsätta träna efter PT-passet sker detta på Medlemmens egen risk och Mentra/personlig tränare kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som Medlemmen skulle ådra sig i samband med detta. 

2. Medlemmen måste ha ett aktivt, ej uppsagt medlemskap i Mentra för att använda PT-klipp.

3. Avtalet gäller i 12 månader från inköpsdatum. Alla klipp måste användas under denna period. 

4. Medlemmen har rätt att utöva ångerrätten genom att skriftligen meddela Mentra inom 14 dagar efter inköpsdatum. Klipp som har använts återbetalas inte. 

5. Oanvända PT-klipp återbetalas inte av Mentra, med undantag för de fall som Medlemmen säger upp sitt medlemskap på grund av särskilda omständigheter, jfr Mentras vid var tid gällande Allmänna Medlemsvillkor. 

6. Mentra förbehåller sig rätten att vid behov utse en annan personlig tränare. 

7. Mentra PT är ett 30 minuters digitalt träningspass med PT. 

8. Om Medlemmen dyker upp sent till det bokade PT-passet kommer tiden att räknas från den ursprungliga starten av den bokade tiden. Om den personliga tränaren är mer än fem minuter försenad får Medlemmen ett nytt träningspass kostnadsfritt. 

9. Avbokning av PT-passet ska ske senast 24 timmar innan lektionen. Träningspass som ställs in senare än detta, eller som Medlemmen inte dyker upp för, debiteras med fullt arvode. För PT i grupper gäller separata regler. 

10. Medlemmen är skyldig att hitta en lämplig plats för att genomföra PT-passet. Passet ska genomföras med hjälp av Rflex eller Mentraapp, och medlemmen är skyldig att aktivera kamera och mikrofon samt att göra sig tillräckligt synlig genom kameran. Det är inte tillåtet att genomföra PT-passet på ett konkurrerande gym. 

Cookiepolicy

COOKIEPOLICY 

Här hittar du information om hur SATS Norway AS (”SATS” eller ”vi”) använder informationskapslar/cookies, pixlar och liknande teknik (gemensamt benämnda ”cookies”) på vår webbplats www.mentra.co.  

VAD ÄR COOKIES 

Cookies: Små textfiler som lagras på din enhet (mobil, surfplatta, dator) för att identifiera din webbläsare. Cookies kan antingen utfärdas av oss (förstapartcookies) eller av andra (tredjepartscookies). 

Pixlar: Bildfiler som används för att länka dig till en tredjepartswebbplats, bl.a. för att aktivera cookies från tredjepartswebbplatsen. En pixel kan läsa av och skriva till cookies som är lagrade på din enhet. 

Skript: Kodfragment som behövs för att aktivera en pixel, eller som används för att identifiera din webbläsare eller enhet vid olika besök och på olika webbplatser. 

VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL 

Vi använder cookies på vår webbplats för följande ändamål:  

 • Nödvändiga cookies, dvs. cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. 

 • Prestandacookies, dvs. cookies som hjälper oss att mäta trafiken på vår webbplats.  

 • Funktionscookies, dvs. cookies som bidrar till förbättrad funktionalitet och anpassning på vår webbplats. 

 • Cookies för riktade annonser, dvs. cookies som hjälper oss att visa relevanta annonser på andra webbplatser baserat på din navigering på vår webbplats. 

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI 

I cookie-bannern på vår webbplats listar vi de cookies som för närvarande används på vår webbplats. Där ger vi information om namn, värd, varaktighet, typ, kategori och beskrivning. Om du vill se sådan information men cookie-bannern inte visas för att du har besökt vår webbplats tidigare och redan har gjort dina val, kan du besöka vår webbplats i privat läge.  

Observera att vår webbplats kan visa, använda eller länka till innehåll på andras webbplatser som kan medföra att cookies från tredje part placeras på din enhet. Detta kan till exempel inträffa om du navigerar från Facebook till vår webbplats. Du hittar mer information om detta i de aktuella tredjeparternas dataskyddspolicy.  

DINA VAL 

Du kan välja om du vill acceptera eller neka cookies under inställningarna för din webbläsare. Här hittar du mer information om hur du gör inställningar för de vanligaste webbläsarna: Internet Explorer, Mozilla Firefox, och Google Chrome.  

Du kan också välja vilka cookies du accepterar eller nekar i cookiebannern på vår webbplats.  

Om du nekar användningen av cookies, kan du uppleva att vår webbplats inte fungerar optimalt. 

DATASKYDD 

Vi kopplar vanligtvis inte cookies till dig som person. Det kan trots detta hända att du identifieras eller kan identifieras indirekt, t.ex. om du loggar in på vår webbplats. I så fall kan vi koppla cookies till annan information vi har om dig som kund, för att ge dig en mer anpassad användarupplevelse på vår webbplats. För mer information, se vår dataskyddspolicy.

ÄNDRINGAR 

Vi kan uppdatera denna cookiepolicy efter behov, t.ex. o vi gör ändringar på vår webbplats. Du får meddelande ifall vi skulle göra några väsentliga ändringar. Den senaste versionen av vår cookiepolicy finns alltid på vår webbplats. 

Dataskyddspolicy

DATASKYDDSPOLICY  

Denna dataskyddspolicy ger dig information om hur och varför vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar. 

SATS Norway AS (”SATS” eller ”vi”) driver konceptet Mentra by SATS. Det är vi som är personuppgiftsansvariga för den information som behandlas i samband med denna verksamhet. 

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Hantering av medlemskap. För att registrera dig som medlem hos oss, och för att kunna fakturera och hantera ditt medlemskap, behandlar vi namn, födelsenummer, kontaktuppgifter, bild, typ av medlemskap, dina fakturor och den kommunikation vi har med dig. Om du är medlem via ett företagsavtal eller via en samarbetspartner, kommer vi även att behandla information om din arbetsgivare/den samarbetspartner genom vilken du är medlem. Om du har studentmedlemskap behandlar vi också information om ditt studieställe.  

Uppföljning av träning. För att administrera och följa upp användningen av våra onlinetjänster kommer vi att registrera dina inloggningsuppgifter (användarnamn/lösenord), dina sökningar, dina tidigare visningar och din träningsstatistik, dvs. dina bokningar och avbokningar av gruppträningar, ditt deltagande i gruppträningspass och din användning av personlig tränare, PT. Om ditt medlemskap tillåter lera användarkonton, kommer vi att behandla motsvarande information om alla användare för att tillhandahålla användarna personligt innehåll. Förutsatt att du ger ditt godkännande kommer vi även att behandla information som rör din hälsa. 

Appfunktioner. För att kunna tillhandahålla relevanta funktioner behandlar vi information om användningen av sociala funktioner, din träning och dina preferensval i appen. Vi använder också funktioner som erbjuds av Google eller Apple som du väljer att aktivera (till exempel platstjänster eller Bluetooth). 

Kamerafunktioner. För att kunna erbjuda dig interaktiva träningspass med din personliga tränare behandlar vi video och ljud av dig genom användning av en dubbelriktad kamera- och mikrofon-funktion om du väljer att aktivera denna. Du kan också välja att aktivera kamera- och ljudfunktionen i några av våra gruppträningspass samt andra tjänster som t.ex. kompisträning. Du kommer då att kunna se de PT och/eller andra deltagare och de kommer att kunna se dig. Ingen video- eller ljudinspelning kommer att göras under sådana pass. Vi behandlar även bilder på dig om du väljer att använda dig av kamerafunktionen, till exempel med avslutat träningspass. 

Träningsrelaterade tjänster. Om du använder våra träningsrelaterade tjänster, såsom sjukgymnastik, massage, kostrådgivning eller livsstilskurser, behandlar vi nödvändig information om dig såsom hälsa, vikt, vanor, behov och preferenser.  

Köp. Om du gör köp i vår webbutik, eller på något av våra träningscenter som du kopplar till ditt medlemskap, behandlar vi för bokföringssyfte uppgifter om dina köp, dvs. vad du köpte, tidpunkten för köpet samt belopp.  

Produktutveckling. För att kunna utvärdera, förbättra och optimera vårt erbjudande kan vi komma att behandla dina svar i medlemsundersökningar samt analysera statistik över hur du använder vårt träningsutbud för att förstå våra medlemmars behov och preferenser. 

Studier. Ibland rekryterar vi medlemmar till studier, undersökningar eller annan forskning som utförs av andra än oss själva. Det är alltid frivilligt att delta. Såvida du inte godkänner det kommer vi inte att ha tillgång till information från sådana studier på individnivå. Dock kan vi få tillgång till resultaten på aggregerad nivå. 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi ha rättsliga grunder för att få behandla dina personuppgifter. För hantering av medlemskap, träningsuppföljning, appfunktioner, kamerafunktioner och träningsrelaterade tjänster är den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (artikel 6.1.b i Dataskyddsförordningen). För köp är den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i Dataskyddsförordningen). För produktutveckling är vårt berättigade intresse förbättring och innovation (artikel 6.1.f i Dataskyddsförordningen). För studier är vårt berättigade intresse att bidra till forskning och upplysning av allmänt intresse (artikel 6.1.f i Dataskyddsförordningen). Om vi måste behandla särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, är behandlingsgrunden ditt samtycke som du ger via medlemsvillkoren (artikel 6.1.a och artikel 9.2.a i Dataskyddsförordningen). 

Vi kan även behandla personuppgifter för andra syften om du samtycker till det. I de fall du samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke när som helst. 

Vi kan dessutom behandla personuppgifter för andra syften såsom bokföring, hantering av tvister och rättsliga ärenden samt förvärv, fusioner eller liknande transaktioner. 

SÅ HÄR BEDRIVER VI MARKNADSFÖRING 

Vi vill hålla våra medlemmar uppdaterade om våra tjänster och ge dem bra erbjudanden. Om du har samtyckt till det skickar vi ibland nyhetsbrev och reklam till dig via t.ex. e-post. Innehållet kan vara anpassat till vad du har tränat så att det blir mer relevant för dig. Om du inte längre vill få några reklamutskick från oss kan du klicka på avanmälningslänken i dem, eller gå in på ”Mina sidor” på vår webbplats eller i vår app. Observera att du inte kan välja bort information som inte är marknadsföring, exempelvis viktig information om Rflex eller ditt medlemskap i Mentra.  

SÅ HÄR BEHANDLAR VI INFORMATION OM DIG PÅ SOCIALA MEDIER 

Om du besöker våra sidor på sociala medier kommer vi att kunna se dina reaktioner (uppladdningar, likes, kommentarer m.m.). Vi kommer också att ha tillgång till anonymiserad statistik för att få inblick i hur våra sidor på sociala medier används. För behandling av sådan information delar vi behandlingsansvaret med det sociala mediet i fråga. Här är grunden för behandling av eventuella personuppgifter vårt berättigade intresse att ha en sida på det sociala mediet och få inblick i hur sidan används. Observera att även om du raderar ditt konto, eller slutar följa oss på det sociala mediet, kommer dina reaktioner fortsatt kunna vara tillgängliga på vår sida. 

VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED 

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi måste dock dela personuppgifter med andra verksamheter/företag för att kunna fullgöra ändamålen ovan på ett bra sätt: 

Företag i koncernen. Vi delar information internt inom SATS-koncernen för administrativa syften. 

Leverantörer. Vi delar information med leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, t.ex. IT-leverantörer av lagring- och driftstjänster, bokförare/revisorer och betalningsförmedlare. Vi använder oss av Klarna för dina köp i våra kanaler. Detta innebär att vi kommer överföra kontakt- och orderinformation så att Klarna kan genomföra köpet. Dina personuppgifter kommer behandlas av Klarna i enlighet med dess dataskyddspolicy som kan tas del av här.  

Där det krävs har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna för att säkerställa att informationen behandlas korrekt och inte används för andra ändamål. 

Andra medlemmar. Om du har aktiverat sociala funktioner, kommer vi att dela information om dig med dina vänner, t.ex. vilka gruppass du deltagit i. 

Vi kan också dela information med myndigheter om vi åläggs göra det. Dessutom kan vi dela information om dig med andra förutsatt att du ger ditt samtycke. 

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi behåller uppgifterna om dig så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämns ovan.Därefter tar vi bort dem. Om du inte samtycker till något annat, innebär detta i huvudsak att: 

 • Information som rör hantering av medlemskap raderas senast sex månader efter att medlemskapet upphört.  

 • Information om träningshistorik raderas senast sex månader efter att medlemskapet upphört.  

 • Information om egen träning i appen raderas när du själv begär det, dock senast sex månader efter att ditt medlemskap avslutats. vi inte lagrar platsdata efter sessionen.  

 • Information om träningsrelaterade tjänster raderas löpande.  

 • Information om köp raderas i enlighet med bokföringslagen efter 5 år.  

 • Information som används i produktutvecklingssyfte raderas genom att vi anonymiserar den så snart som möjligt. 

 • Information som används för rekrytering till studier raderas kort efter att rekryteringen har skett. 

Vi kan välja att anonymisera informationen istället för att radera den, dvs. vi behåller informationen men den går inte längre att koppla till dig som person.  

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER  

Du har flera rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, såsom rätt till information, rättelse, radering, begränsning, flytt av personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du vill utöva dina rättigheter. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt, vanligtvis inom en månad. Observera att det finns flera undantag och begränsningar av dessa rättigheter som gör att vi inte kan eller får låta dig utöva dem. 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Datainspektionen. Vi uppskattar om du kontaktar oss först så att vi kan reda ut eventuella missförstånd. 

Du kan kontakta oss på privacy@sats.no om du vill utöva dina rättigheter, eller om du har andra frågor, kommentarer eller vill få mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

COOKIES 

Vi använder cookies på vår webbplats. Mer information om detta finns i vår cookiepolicy.

ÄNDRINGAR 

Dataskyddspolicyn kan vid behov uppdateras, exempelvis i samband med lansering av nya produkter eller ändringar av befintliga produkter. Du får meddelande ifall vi skulle göra några väsentliga ändringar. Den senaste versionen av vår dataskyddspolicy finns alltid på vår webbplats.